خانه ترجمه ها گالری

F***d my way up to the top

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
Life is awesome, I confess
اعتراف میکنم زندگی عالیه
What I do, I do best
کاری که انجام میدم رو ، به بهترین نحو انجام میدم
You got nothing, I got tested
تو هیچی به دست نیاوردی، من امتحان شدم
And I'm best, yes
من بهترینم،اره
[Pre-Chorus]
Lay me down tonight
با من دراز بکش امشب
In my linen and curls
میان کتان ها و مرواریدهام
Lay me down tonight
با من دراز بکش امشب
Riviera girls
دخترهای ریوِریا
[Chorus]
I fucked my way up to the top
من مسیر پیشرفتم رو داغون کردم
This is my show
این برنامه منه
I fucked my way up to the top
من مسیر پیشرفتم رو داغون کردم
Go, baby, go
برو،عزیزم،برو
Go! Go! Go! Go! Go!
برو! برو! برو! برو! برو!
This is my show
این برنامه منه
Go! Go! Go! Go! Go!
برو! برو! برو! برو! برو!
This is my show
این برنامه منه
[Verse 2]
I'm a dragon, you're a whore
من اژدهام و تو هرزِ ای
Don't even know what you're good for
حتی نمیدونم به درد چی میخوری
Mimicking me is a fucking bore
ادای منو درآوردن یه کار مسخره حوصله سر بره
To me, but babe
برای من ، اما عزیزم
[Pre-Chorus]
Lay me down tonight
با من دراز بکش امشب
In my diamonds and pearls
روی الماس ها و مرواریدهام
Tell me something nice
بهم یه چیز خوب بگو
About your favorite girl
راجع به دختر مورد علاقت
[Chorus]
I fucked my way up to the top
من مسیر پیشرفتم رو داغون کردم
This is my show
این برنامه منه
I fucked my way up to the top
من مسیر پیشرفتم رو داغون کردم
Go, baby, go
برو،عزیزم،برو
Go! Go! Go! Go! Go!
برو! برو! برو! برو! برو!
This is my show
این برنامه منه
Go! Go! Go! Go! Go!
برو! برو! برو! برو! برو!
This is my show
این برنامه منه
[Bridge]
Need you, baby, like I breathe you, baby
بهت نیازم دارم ، عزیزم ، انگار تو رو نفس میکشم عزیزم
Need you, baby, more, more, more, more
بهت نیاز دارم عزیزم ، بیشتر ، بیشتر و بیشتر و بیشتر
Need you, baby, like I breathe you, baby
بهت نیازم دارم ، عزیزم ، انگار تو رو نفس میکشم عزیزم
Fuckin' need you, baby, more, more, more, more
بدجوری میخوامت عزیزم بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر
[Pre-Chorus]
Lay me down tonight
با من دراز بکش امشب
In my linen and pearls
در میان کتان ها و مرواریدهام
Lay me down tonight
با من دراز بکش امشب
I'm your favorite girl
من دختر موردعلاقتم
[Chorus]
I fucked my way up to the top
من مسیر پیشرفتم رو داغون کردم
This is my show
این برنامه منه
I fucked my way up to the top
من مسیر پیشرفتم رو داغون کردم
Go, baby, go
برو،عزیزم،برو
Go! Go! Go! Go! Go!
برو! برو! برو! برو! برو!
This is my show
این برنامه منه
Go! Go! Go! Go! Go!
برو! برو! برو! برو! برو!
This is my show
این برنامه منه
[Outro]
Need you, baby, like I breathe you, baby
بهت نیازم دارم ، عزیزم ، انگار تو رو نفس میکشم عزیزم
I need you, baby, more, more, more, more
میخوامن عزیزم بیشتر بیشتر بیشتر بیشتر
Need you, baby, like I breathe you, baby, ah, ah
میخوامت انگار تورو نفس میکشم عزیزم
Ahh, ahh
آه آه