خانه ترجمه ها گالری

F.. it i love you

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
I like to see everything in neon
دوست دارم همه چی رو با نئشگی ببینم
Drink lime green, stay up 'til dawn
لیموترش بخورم و تا سحر بیدار بمونم
Maybe the way that I'm living is killing me
شاید این سبک زندگیمه که داره منو میکشه
I like to light up the stage with a song
دوست دارم استیج رو با یه آهنگ به وجد بیارم
Do shit to keep me turned on
کارایی بکنم که تحریک شده بمونم
But one day I woke up like
اما یه روز با این انگیزه بیدار شدم
"Maybe I'll do it differently"
"شاید امروز یه کار متفاوت بکنم"
[Pre-Chorus]
So I moved to California but it's just a state of mind
پس کوچ کردم کالیفرنیا ، اما همش برمیگرده به حس و نگرش خودم
It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie
معلوم میشه هرکجا که میری ، خودتو با خودت میبری ، دروغ نمیگم
Wish that you would hold me or just say that you were mine
ای کاش بغلم میکردی یا فقط میگفتی تو مال من بودی
It's killing me slowly
این من و میکشه ، آروم ، آروم
[Chorus]
Dream a little dream of me
یه رویای کوتاه از خودم تو رویا میبینم
Make me into something sweet
من و یه چیز شیرین و بامزه فرض کن
Turn the radio on, dancing to a pop song
رادیو رو روشن میکنم ، با یه آهنگ پاپ میرقصم
Fuck it, I love you
ک-ون لقش ، من عاشقتم
Fuck it, I love you
ک-ون لقش ، من عاشقتم
Fuck it, I love you
ک-ون لقش ، من عاشقتم
I really do
واقعا عاشقتم
[Verse 2]
I used to shoot up my veins in neon
قبلنا رگهامو با مواد پر میکردم
And shit's even brighter, you're gone
همه چیز روشن تر میشه ، تو رفتی
So many things I would say to you
خیلی حرفها واسه گفتن بهت داشتم
I want you
میخوامت
[Pre-Chorus]
You moved to California, but it's just a state of mind
کوچ کردی کالیفرنیا ، اما همش برمیگرده به حس و نگرش خودت
And you know everyone adores you
و میدونی همه تحسینت میکنن
You can't feel it and you're tired
نمیتونی حسش کنی و خسته ای
Baby wish that you would hold me or just say that you were mine
عزیزم کاش تو منو بغل میکردی و میگفتی که تو مال منی
But it's killing me slowly
داره آروم منو میکشه
[Chorus]
Dream a little dream of me
یه رویای کوتاه از خودم تو رویا میبینم
Make me into something sweet
من و یه چیز شیرین و بامزه فرض کن
Turn the radio on, dancing to a pop song
رادیو رو روشن میکنم ، با یه آهنگ پاپ میرقصم
Fuck it, I love you
ک-ون لقش ، من عاشقتم
Fuck it, I love you
ک-ون لقش ، من عاشقتم
Fuck it, I love you
ک-ون لقش ، من عاشقتم
I really do
واقعا عاشقتم
[Bridge]
It turns out California's more than just a state of mind
معلوم شد کالیفرنیا بیشتر از یه حالت زودگذره
I met you on the boulevard, wind through my hair, you blew my mind
من تو رو توی یه بلوار دیدم اما تو اینجا نیستی، تو ذهنم و به آشوب کشیدی
And if I wasn't so fucked up, I think I'd fuck you all the time
و اگه این قدر اوضاع و احوالم داغون نبود ، فکر کنم تمام وقت زیرت بودم
(I really do) It's killing me slowly
(واقعا عاشقتم)داره آروم منو میکشه
[Chorus]
Fuck it, I love you (I moved to California, but it's just a state of mind)
ک-ون لقش ، من عاشقتم( کوچ کردم کالیفرنیا ، اما همش برمیگرده به حس و حال و نگرش خودم)
Fuck it, I love you (It turns out everywhere you go, you take yourself, that's not a lie)
ک-ون لقش ، من عاشقتم(معلوم میشه هرکجا که میری ، خودتو با خودت میبری ، دروغ نمیگم)
Fuck it, I love you (Wish that you would hold me or just say that you were mine)
ک-ون لقش ، من عاشقتم(ای کاش بغلم میکردی یا فقط میگفتی تو مال من بودی)
I really do (It's killing me slowly)
واقعا عاشقتم(داره آروم منو میکشه)
Fuck it, I love you (California dreamin', got my money on my mind)
ک-ون لقش ، من عاشقتم(خیالات خام دارم ، به پولهام فکر میکنم)
Fuck it, I love you (Chances in my veins, running out of time)
ک-ون لقش ، من عاشقتم(شانسش تو رگهامه ، وقتم داره تموم میشه
Fuck it, I love you (California dreamin', got my money on my mind)
ک-ون لقش ، من عاشقتم(خیالات خام دارم ، به پولهام فکر میکنم)
I really do (Chances in my veins, running out of time)
واقعا عاشقتم(داره آروم منو میکشه)
[Outro]
Fuck it, I love you (California dreamin', got my money on my mind)
ک-ون لقش ، من عاشقتم(خیالات خام دارم ، به پولهام فکر میکنم)
Fuck it, I love you (Chances in my veins, running out of time)
ک-ون لقش ، من عاشقتم(شانسش تو رگهامه ، وقتم داره تموم میشه
Fuck it, I love you (California dreamin', got my money on my mind)
ک-ون لقش ، من عاشقتم(خیالات خام دارم ، به پولهام فکر میکنم)
I really do (Chances in my veins, running out of time)
واقعا عاشقتم(شانسش تو رگهامه ، وقتم داره تموم میشه)