خانه ترجمه ها گالری

Freak

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Flames so hot that they turn blue
شعله ها اونقدر داغ ان که به آبی میزنن
Palms reflecting in your eyes, like an endless summer
خرما ها ها در چشمهات منعکس میشن, مثل یه تابستان بی پایان
That's the way I feel for you
این جوریه که بهت حس دارم
If time stood still, I'd take this moment
اگر زمان متوقف بشه من این لحظه رو برمیدارم
Make it last forever
برای همیشه نگهش میدارم
[Pre-Chorus]
Your halo's full of fire
هاله ی تو پر از آتشه
I'm rising up, rising up
من دارم اوج می گیرم، اوج می گیرم
My hot love's full of fire
عشق داغم پر از آتشه
Love's full of fire
عشق پر از آتشه
La, ahhh
لا'آههه
[Chorus]
Baby, if you wanna leave, come to California
عزیزم، اگر میخوای بری، به کالیفورنیا بیا
Be a freak like me, too
یه عجیب غریب باش مثل من
Screw your anonymity, loving me is all you need
گور بابای ناشناس بودنت، عاشق من بودت تمام چیزیه که نیاز داری
To feel like I do
تا توام احساس منو درک کنی
We could slow dance to rock music, kiss while we do it
تو میتونی آروم برقصی تو موزیک راک، بوسه به هنگام انجام دادنش
Talk till we both turn blue
اون قدر حرف بزنیم تا هردوتامون ابی بشیم
Baby, if you wanna leave, come to California
عزیزم، اگر میخوای بری، به کالیفورنیا بیا
Be a freak like me, too
یه عجیب غریب باش مثل من
[Verse 2]
Leather black and eyes of blue (Blue, blue, blue)
چرم سیاه و چشمان آبی
Sun reflecting in your eyes, like an easy rider
انعکاس خورشید در چشمانت مثل یک سواری راحت
Life makes sense when I'm with you
زندگی وقتب با توان معنی میده
Looking back, my past
به گذشته نگاه میکنم گذشتم
It all seems stranger than a stranger
از غریبه هم غریبه تر به نظر میاد
[Pre-Chorus]
So let's dance in slow motion
پس بیا اسلوموشن برقصیم
Tear it up, tear it up
پاره اش کن، پاره اش کن
Let's dance by the ocean
بیا کنار اقیانوس برقصیم
Ah, ahhh
آه آههه
[Chorus]
Baby, if you wanna leave, come to California
عزیزم، اگر میخوای بری، به کالیفورنیا بیا
Be a freak like me, too
یه عجیب غریب باش مثل من
Screw your anonymity, loving me is all you need
گور بابای ناشناس بودنت، عاشق من بودت تمام چیزیه که نیاز داری
To feel like I do
تا توام احساس منو درک کنی
We could slow dance to rock music, kiss while we do it
تو میتونی آروم برقصی تو موزیک راک، بوسه به هنگام انجام دادنش
Talk till we both turn blue
اون قدر حرف بزنیم تا هردوتامون ابی بشیم
Baby, if you wanna leave, come to California
عزیزم، اگر میخوای بری، به کالیفورنیا بیا
Be a freak like me, too
یه عجیب غریب باش مثل من
[Bridge]
Ohhh, you're cold as ice, baby
آههه تو مثل یخ سردی عزیزم
But when you're nice, baby
اما زماني که تو دلپذير هستي(باهام خوبی),عزيزم
You're so amazing in every way
تو در هر حالتی بی نظیری
Ohhh, you're cold as ice, baby
آههه تو مثل یخ سردی عزیزم
I don't wanna fight, baby
من نمي خوام بجنگم,عزيزم
It's like I told you; If you stay, I'll stay (Yeah)
مثل اینکه من بهت گفتم اگر تو بمونی منم میمونم
[Chorus]
Baby, if you wanna leave, come to California
عزیزم، اگر میخوای بری، به کالیفورنیا بیا
Be a freak like me, too
یه عجیب غریب باش مثل من
(Take it to the back if you really wanna talk)
برگردونش به عقب اگه واقعا ميخاي حرف بزني
Screw your anonymity, loving me is all you need
گور بابای ناشناس بودنت، عاشق من بودت تمام چیزیه که نیاز داری
To feel like I do
تا توام احساس منو درک کنی
(Take it to the back if you really wanna talk)
برگردونش به عقب اگه واقعا ميخاي حرف بزني
We could slow dance to rock music, kiss while we do it
تو میتونی آروم برقصی تو موزیک راک، بوسه به هنگام انجام دادنش
Talk till we both turn blue
اون قدر حرف بزنیم تا هردوتامون ابی بشیم
Baby, if you wanna leave, come to California
عزیزم، اگر میخوای بری، به کالیفورنیا بیا
Be a freak like me, too
یه عجیب غریب باش مثل من
[Outro]
Hmmm-hmmm-mmmm
هممم ، هممم ، هممم
Hmmm-hmmm-mmmm
هممم ، هممم ، هممم