خانه ترجمه ها گالری

For k part 2

  • نام آلبوم : A.K.A. Lizzy Grant
  • رکورد : 2008
  • طول آلبوم : 47:38
  • تهیه کننده : David Kahne

ترجمه


[verse 1]
All right, you got me
باشه, تو منو گرفتی
I don't play a good guitar, but
من خوب گیتار نمیزنم ولی
What do you want from me? It's just a stupid bar
چه انتظاری ازم داری؟اینجا یه باره مضخرفه
I didn't promise anything, no
من هیچ قولی ندادم, نه
You think I'm pretty and you like the way I talk
تو فکر میکنی من خوشگلم و تو طرز صحبت کردن منو دوس داری
I like your music and you like the way I walk, so
من اهنگاتو دوس دارمو تو طرز راه رفتنمو برا همین
I think we're gonna get along
برا همین فک میکنم ما باید باهم باشیم
I like the way you wear your sweater off your shoulder
من از مدلی که سوییشرتتو رو شونه هات میندازی خوشم میاد
The way your hair comes down and makes you look older
از اینکه موهات میان رو صورتت و سنتو بیشتر نشون میده
How are you getting so handsome, my boy?
چجوری انقد جذابی پسر؟
[Chorus]
Pretty baby
عزیز جذابم
Pretty baby, ahhh
عزیز جذابم
[verse 2]
The way your face is shaped, I wonder if you know
مدلی که صورتت تراشیده شده(شکل گرفته)تعجب میکنم اگه خودت بدونی
The way you stand up and your silhouette glows
حالتی که وقتی بلند میشی و نیمرخت میدرخشه
I'm electrified, I'll be up all night now
من هیجان زده شدم,و تمام شبو بیدار خواهم بود
Use that voice, sing that song
از اون صدا استفاده کن, اون آهنگو بخون
And tell me to come on, to come on, come on
و بهم بگو که بیام, که بیام, بیا
You won't hear no, you won't hear no
تو نمیشنوی نه تو نمیشنوی نه
[Chorus]
Pretty baby
عزیز جذابم
Pretty baby
عزیز جذابم
Pretty baby
عزیز جذابم