خانه ترجمه ها گالری

For Free

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
I slept last night in a good hotel
دیشب توو یه هتلِ خوب خوابیدم
I went shopping today for jewels
امروز برای خرید جواهرات رفتم خرید
The wind rushed around in the dirty town
باد توی شهرِ کثیف با سرعت می وزید
And the children let out from their schools
و بچه ها از مدرسه تعطیل شده بودن
I was standing on a noisy corner
من توی کُنجِ شلوغی ایستاده بودم
Waiting for the walking green
منتظر سبز شدنِ چراغِ عابر پیاده بودم
Across the street, he stood, and he played real good
وسط خیابونی که اون (مَرد) توش ایستاده بود و واقعا خوب می نواخت
On his clarinet, for free
با کلارینتش (نوعی ساز)، مجانی
[Verse 2]
Now me, I play for fortunes
حالا من، برای ثروت مینوازم
And those velvet curtain calls
و برای فریادهای اون پرده ی مخملی
I've got a black limousine and two gentlemen
من یه لیموزین مشکی و دو تا جنتلمن دارم
Who escort me through these halls
که منو در طول این راهروها محافظت میکنند
And I'll play if you got the money
و من مینوازم اگه پولش رو داری
Or if you're a friend to me
یا اگه برام یه دوستی
But the one-man band by the quick lunch stand
ولی اون گروهِ تک نفره (منظورش همون مَرده هستش) با یه ناهار فوری که کسی مهمونش کرده بود
He's been playing real good, for free
داشت به معنای واقعی خوب مینواخت، مجانی
[Verse 3]
Nobody stopped to hear him
هیشکی ناایستاد که بهش گوش کنه
Though he played so sweet and high
با این وجود اون خیلی شیرین (زیبا) و بلند می نواخت
They knew he had never been on the TV
اونا میدونستن که اون هرگز تو تلویزیوناشون نبوده
So they passed his music by
پس موسیقیش رو نادیده گرفتن و از کنارش رد شدن
I meant to go over and ask for a song
من میخواستم برم اون سمت و ازش درخواست یه آهنگ کنم
Maybe put on a harmony
و شاید همراه باهاش بخونم
I heard his refrain as the signal changed
از اونجایی که سیگنال عوض شد من فقط آهنگِ اون رو شنیدم
He was playing real good, for free
اون داشت واقعا خوب می نواخت، مجانی