خانه ترجمه ها گالری

Flipside

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
Are you gonna hurt me now?
الان بهم صدمه میزنی ؟
Or are you gonna hurt me later?
بعدا بهم صدمه میزنی؟
Are you gonna go to town?
میخوای به شهر بری؟
Maybe you should play it safer
شاید باید ایمن‌تر بازی کنی
[Verse 2]
You've got me all dressed up tonight
باعث شدی امشب لباس مهمونی بپوشم
Springsteen on the radio
اسپرینگ استین در رادیو (نام یک خواننده)
You've got me all freaked out tonight
امشب باعث شدی بترسم
Somethin' you're tellin' me—what? I don't know
یه چیزی بهم میگی : " چی ؟ " ، نمیدونم
[Chorus]
You don't wanna break me down
نمیخوای منو بشکنی
You don't wanna say goodbye, and
نمیخوای خدافظی بکنی
You don't wanna turn around
نمیخوای برگردی
You don't wanna make me cry, but
نمیخوای منو ب گریه بندازی اما
You caught me once
یه بار تونستی من رو بدست بیاری
Maybe on the flipside I could catch you again
شاید تو یه جنبه ی دیگر تونستم تو رو دوباره بدست بیارم
You caught me once
یه بار تونستی من رو بدست بیاری
Maybe on the flipside you could catch me again
شاید تو یه جنبه ی دیگر تونستی من رو بدست بیاری
[Interlude]
Drinks on the patio
نوشیدنی ها توی حیاطن
[Verse 3]
Are you gonna tell me now?
الان بهم میگی؟
Are you gonna tell me later?
بعدا بهم میگی؟
'Cause if you think that I don't know
چون اگه فکر کنی ک من نمیدونم
I'm gonna have to say you're crazy
من میگم ک تو دیوانه‌ای
[Verse 4]
I'm gettin' all dressed up tonight
امشب لباس مهمونی میپوشم
Dressed up just to hear you, boy
میپوشم ک فقط صدات رو بشنوم
I already know what you got in store
من میدونم ک چی تو چَنتَت داری
Why I go? Baby, I don't know
چرا میرم عزیزم نمیدونم
[Chorus]
'Cause you don't wanna break me down
چون تو نمیخوای منو بشکنی
You don't wanna say goodbye, and
نمیخوای خدافظی بکنی
You don't wanna turn around
نمیخوای برگردی
You don't wanna make me cry, but
نمیخوای منو ب گریه بندازی اما
You caught me once
یه بار تونستی من رو بدست بیاری
Maybe on the flipside I could catch you again
شاید تو یه جنبه ی دیگر تونستم تو رو دوباره بدست بیارم
You caught me once
یه بار تونستی من رو بدست بیاری
Maybe on the flipside you could catch me again
شاید تو یه جنبه ی دیگر تونستی من رو بدست بیاری
[Bridge]
So you think you're in charge?
پس فکر میکنی رییس تویی ؟
Do you?
اینطوری فکر میکنی ؟
Actin' like a big shot
مثل یک شخص مهم رفتار میکنی
I'm sure
من مطمئنم
So you think you're in charge?
پس فکر میکنی رییس تویی ؟
Do you?
اینطوری فکر میکنی ؟
You're actin' like a big shot
مثل یک شخص مهم رفتار میکنی
[Chorus]
You don't wanna break me down
نمیخوای منو بشکنی
You don't wanna say goodbye, and
نمیخوای خدافظی بکنی
You don't wanna turn around
نمیخوای برگردی
You don't wanna make me cry, but
نمیخوای منو ب گریه بندازی اما
You caught me once
یه بار تونستی من رو بدست بیاری
Maybe on the flipside I could catch you again
شاید تو یه جنبه ی دیگر تونستم تو رو دوباره بدست بیارم
You caught me once
یه بار تونستی من رو بدست بیاری
Maybe on the flipside you could catch me again
شاید تو یه جنبه ی دیگر تونستی من رو بدست بیاری