خانه ترجمه ها گالری

Fingertips

  • نام آلبوم : Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd
  • رکورد : 2022
  • طول آلبوم : 77:43
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Benji, Zach Dawes, Lana Del Rey, Drew Erickson, Mike Hermosa

ترجمه


[Verse 1]
When I look back, tracing fingertips over plastic bags
وقتی به گذشته نگاه میکنم، دنبال اثر انگشت روی کیسه های پلاستیکی میگردم
Thinking, "I wish I could extrapolate some small intention
فکر میکنم "ای کاش میتونستم بعضی قصد و نیت های کوچیک رو قیاس کنم
Or maybe get your attention for a minute or two"
یا شاید برای یکی دو دقیقه توجهتو داشته باشم"
[Verse 2]
Will I die? Or will I get to that ten-year mark?
خواهم مرد؟ یا به اون علامت ده ساله میرسم؟
Where I beat the extinction of telomeres?
آیا من نابودی تلومرها رو شکست میدم؟ (قسمت انتهایی کروموزوم که با هر بار تقسیم کوتاه میشن تا جایی که دیگه قادر به تقسیم نیستن و میمیرن. دانشمندا دارن روی این کار میکنن که عمر انسان ها رو طولانی تر کنن، لانا توی مصاحبه اش گفته که چقدر این موضوع براش جالب بوده، و گفته چقدر از مرگ وحشت داره)
And if I do, will you be there with me, Father, Sister, Brother?
و اگه دادم، تو با من اونجا خواهی بود، پدر، خواهر، برادر؟ (از خانواده اش میپرسه که اگه زمان بینهایتی زنده بودن بازم باهم میموندن؟)
[Verse 3]
Charlie, stop smoking, Caroline, will you be with me?
چارلی، سیگار کشیدن رو کنار بزار، کرولاین، آیا با من خواهی بود؟
Will the baby be alright? Will I have one of mine?
بچه حالش خوب خواهد بود؟ آیا من یکی برای خودم خواهم داشت؟
Can I handle it even if I do? You said that my mind
میتونم از پسش بر بیام و اگه هم بیام ذهنم چی پس
It's not fit, or so they said, to carry a child, I guess I'll be fine
اونا گفتن آسون نیست که یه بچه رو (توی شکمت) حمل کنی یا این جوریه که اونا گفتن، فکر کنم من باهاش مشکلی نداشته باشم
[Verse 4]
It wasn't my idea, the cocktail of things that twist neurons inside
این ایده من نبود، ترکیب چیزایی که نورون های مغزمو تاب میدن
But without them, I'd die
ولی بدون اونا، میمیرم
They say there's irony in the music, it's a tragedy, I
میگن توی موسیقیم طعنه است، تراژدیه
See nothing Greek in it
من که جیز یونانی توش نمیبینم
Give me a mausoleum in Rhode Island with Dad, Grandma, Grandpa
یه مقبره تو جزیره ی rhode به من و پدرم و مادربزرگم و پدربزرگم بده
And Dave, who hung himself real high
و دیو، کسی که خودش رو بغل کرده بود وقتی که تو حال خودش نبود (بخاطر مصرف مواد)
In the National Park sky, it's a shame, and I'm crying right now
توی آسمون پارک ملی، و شرم آوره که الان دارم گریه میکنم
[Verse 5]
To get to you, save you, if I take my life
تا بهت برسم، نجاتت بدم اگه زندگی خودمو بگیرم
Find your astral body, put it into my eyes
کالبد اثیری تو (روح) پیدا میکنم، میذارمش روی چشمام
Give you two seconds to cry
بهت دو ثانیه فرصت گریه میدم
Take you home, I, I'll give you a blanket
میبرمت خونه، من، من بهت پتو میدم
Your spirit can sit and watch TV by my side
روحت میتونه بشینه کنار من و تلوزیون تماشا کنه
'Cause, baby, I ran through a time when I felt you were doing it
چون عزیزم من از وقتی گذشتم که حس کردم داری انجامش میدی
[Verse 6]
I couldn't handle it, I was in Monaco
نمیتونستم تحمل کنم، من تو موناکو بودم
I couldn't hear what they said on the telephone
نمیتونستم چیزی که تو تلفن میگن رو بشنوم
I had to sing for the prince in two hours
باید دو ساعت بعدش برای شاهزاده آواز میخوندم
Sat in the shower
توی حموم نشستم
Gave myself two seconds to cry
دو ثانیه به خودم فرصت گریه دادم
It's a shame that we die
شرم آوره که می میریم
[Verse 7]
When I was 15, naked, next-door neighbors did a drive-by
وقتی پونزده سالم بود، برهنه، همسایه کناریمون با ماشین رد میشد
Pulled me up by my waist, long hair to the beach side
از کمر گرفتم، موهای بلند کنار دریا
I wanted to go out like you, swim with the fishes
میخواستم مثل تو برم (داشته با غرق کردن خودش توی اب خودکشی میکرده که همسایه نجاتش داده) با ماهیا شنا کنم
That he caught on Rhode Island beaches
ماهیایی که اون توی سواحل نیو آیلند گرفت
But, sometimes, it's just not your time
ولی، بعضی وقتا، این فقط نوبت تو نیست (که بمیری)
Caroline, what kind of mother was she to say I'd end up in institutions?
کرولاین، چه جور مادری بود اون که گفت من آخرش سر از موسسه درمیارم
All I wanted to do was kiss Aaron Greene and sit by the lake
تمام کاری که میخواستم بکنم بوسیدن ارون گرین و نشستن کنار رود بود
Twisting lime into the drinks that they made
پیچوندن لیمو توی نوشیدنی هایی که اونا درست کردن
Have a babe at 16, the town I was born in, and die
توی ۱۶ سالگی عشق داشته باشم، شهری که توش بزرگ شدم و مردم
[Verse 8]
Aaron ended up dead and not me
ارون اخر سر مرد و من نه
What the fuck's wrong in your head to send me away never to come back?
چه مشکل کوفتی تو سرته که منوبفرستی برم که دیگه بر نگردم
Exotic places and people don't take the place of being your child
جاهای عجیب و آدمایی که جای بچتو بگیرن؟
I give myself two seconds to cry
من به خودم دو ثانیه وقت برای گریه دادم
Let it crash over me like the waves in the sea
بزار منو خورد کنه مثل موج های دریا
Call me "Aphrodite" as they bow down to me
منو آفرودیت (یه الهه یونانی) صدا کن وقتی که اونا جلوم خم میشن
[Verse 9]
Sunbather, moon chaser, queen of empathy
آفتاب نشین، تعقیب کننده ماه، ملکه ی همدلی
I give myself two seconds to breathe
به خودم دو ثانیه فرصت نفس کشیدن میدم
And go back to being a serene queen
و بر میگردم به ملکه ی ساکت (ارام و متین) بودن
I just needed two seconds to be me
فقط دو ثانیه نیاز داشتم تا خودم بشم