خانه ترجمه ها گالری

Dont let me be missundrestood

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Baby, you understand me now
حالا منو درک میکنی عزیزم
If sometimes you see that I'm mad
اگه بعضی اوقات میبینی عصبانیم
Don't you know no one alive can always be an angel?
مگه نميدونی كه هیچ آدم زنده ای همیشه نمیتونه یه فرشته باشه؟
When everything goes wrong you see some bad
وقتی همه چيز خراب ميشه تو بدی ميبينی
[Chorus]
But I'm just a soul whose intentions are good
اما من فقط يه روحم که نیتش خیره
Oh, lord, please, don't let me be misunderstood
ای خدا لطفا نذار اشتباه گرفته بشم
[Verse 2]
You know sometimes baby I'm so carefree
ميدونی عزیزم، گاهی اوقات من خیلی بی خيالم
With a joy that's hard to hide
با خوشحالی ای كه سخته پنهان كردنش
And then sometimes again it seems that all I have is worry
و باز بعضی وقت ها دوباره به نظر میرسه همه ی چیزی ک دارم نگرانیه
And then you bound to see my other side
و بعد تو مجبوری روی دیگه منو ببینی
[Chorus]
But I'm just a soul whose intentions are good
اما من فقط يه روحم که نیتش خیره
Oh, lord, please, don't let me be misunderstood
ای خدا لطفا نذار اشتباه گرفته بشم
[Verse 3]
If I seem edgy
اگه زود رنج به نظر میرسم
I want you to know
ميخوام كه بدونی
I never mean to take it out on you
من هیچوقت قصدم نبود که ناراحتیامو رو تو خالی کنم
Life has its problems
زندگی مشکلات خودشو داره
And I get more than my share
و من بیشتر از سهم خودم ازشون دارم
But that's one thing I never mean to do
اما اون یه چیزی بود ک قصد نداشتم انجامش بدم
[Bridge]
'Cause I love you
چونکه دوستت دارم
Oh, baby
اوه ، عزیزم
I'm just human
من فقط انسانم
Don't you know I have faults like anyone?
نمیدونی ک منم مثل بقیه عیب های خودم رو دارم؟
Sometimes I find myself alone regretting
بعضی وقتا من خودم رو تنها در حال افسوس خوردن پیدا میکنم
Some little foolish thing
سر یک چیز احمقانه ی کوچیک
Some simple thing that I've done
اشتباهات ساده ای ک انجام دادم
[Chorus]
'Cause I'm just a soul whose intentions are good
چون ک من یک روحم که قصد بدی نداره
Oh, lord, please don't let me be misunderstood
ای خدا لطفا نذار سوء تفاهمی باشم برای بقیه
I try so hard, don't let me be misunderstood.
خیلی سخت دارم تلاش میکنم، نذار سوء تفاهمی باشم برای بقیه