خانه ترجمه ها گالری

Diet mountain dew

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Intro]
You're no good for me
تو برای من خوب نيستی
Baby, you're no good for me
عزيزم، تو واسم خوب نیستی
You're no good for me
تو برای من خوب نيستی
But, baby, I want you, I want
ولی عزیزم من تورو میخوام من تورو میخوام
[Chorus]
Diet Mountain Dew, baby, New York City
از ويسكی پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه
Never was there ever a girl so pretty
اینجا هیچوقت همچین دختر خوشگلی به خودش ندیده
Do you think we'll be in love forever?
فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟
Do you think we'll be in love?
فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟
Diet Mountain Dew, baby, New York City
از ويسكی پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه
Can we get it now, low, down and gritty?
میتونیم الان بگیریمش پایین بریم و نخاله شیم
Do you think we'll be in love forever?
فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟
Do you think we'll be in love?
فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟
[Verse 1]
Baby, put on heart-shaped sunglasses
عزيزم عينک قلبيتو بزار
'Cause we gonna take a ride
چون میخوایم بریم یه دوری بزنیم
I'm not gonna listen to what the past says
به چیزی که گذشته میگه گوش نخواهم کرد
I've been waitin' up all night
همه شب بیدار و منتظر بودم
Take another drag, turn me to ashes
یه پک دیگه بزن و منو به خاکستر تبدیل کن
Ready for another lie?
واسه دروغ بعدی آماده ای؟
Says he's gonna teach me just what fast is
میگه بهم یاد میده که سرعت چیه
Say it's gonna be alright
میگه همه چی مرتبه
[Chorus]
Diet Mountain Dew, baby, New York City
از ويسكی پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه
Never was there ever a girl so pretty
اینجا هیچوقت همچین دختر خوشگلی به خودش ندیده
Do you think we'll be in love forever?
فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟
Do you think we'll be in love?
فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟
Diet Mountain Dew, baby, New York City
از ويسكی پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه
Can we get it now, low, down and gritty?
میتونیم الان بگیریمش پایین بریم و نخاله شیم
Do you think we'll be in love forever?
فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟
Do you think we'll be in love?
فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟
[Verse 2]
Let's take Jesus off the dashboard
عروسكه عيسی رو از داشبورد بردار (مذهبی نباش)
Got enough on his mind
ذهنش به اندازه کافی مشغوله
We both know just what we're here for
جفتمون ميدونيم واسه چی اينجاييم
Saved too many times
خيلی وقته که صبر کردیم
Maybe I like this roller coaster
شاید من از این ترن هوایی خوشم میاد
Maybe it keeps me high
شايد منو میفرسته فضا (بهم حال بده)
Maybe the speed, it brings me closer
شايد سرعت منو بهت نزديک كنه
I could sparkle up your eye
ميتونم چشمک بزنم بهت
[Chorus]
Diet Mountain Dew, baby, New York City
از ويسكی پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه
Never was there ever a girl so pretty
اینجا هیچوقت همچین دختر خوشگلی به خودش ندیده
Do you think we'll be in love forever?
فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟
Do you think we'll be in love?
فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟
Diet Mountain Dew, baby, New York City
از ويسكی پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه
Can we get it now, low, down and gritty?
میتونیم الان بگیریمش پایین بریم و نخاله شیم
Do you think we'll be in love forever?
فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟
Do you think we'll be in love?
فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟
[Bridge]
You're no good for me
تو برای من خوب نيستی
Baby, you're no good for me
عزيزم، تو واسم خوب نیستی
You're no good for me
تو برای من خوب نيستی
But, baby, I want you, I want you
ولی عزيزم من ميخوامت
You're no good for me
تو برای من خوب نيستی
Baby, you're no good for me
عزيزم، تو واسم خوب نیستی
You're no good for me
تو برای من خوب نيستی
But, baby, I want you, I want you, I want you
ولی عزيزم من ميخوامت، ميخوامت
Diet Mountain Dew, baby, New York City
از ويسكی پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه
Never was there ever a girl so pretty
اینجا هیچوقت همچین دختر خوشگلی به خودش ندیده
Do you think we'll be in love forever?
فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟
Do you think we'll be in love?
فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟
[Chorus]
Baby stopping at 7-Eleven
عزیزم توی اتوبان ۷_۱۱ می ایستیم
There in his white Pontiac Heaven
اونجا تو پونتياک بهشتيش
Do you think we'll be in love forever?
فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟
Do you think we'll be in love?
فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟
Diet Mountain Dew, baby, New York City
از ويسكی پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه
Never was there ever a girl so pretty
اینجا هیچوقت همچین دختر خوشگلی به خودش ندیده
Do you think we'll be in love forever?
فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟
Do you think we'll be in love?
فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟
Diet Mountain Dew, baby, New York City
از ويسكی پرهيز كن عزيزم، اينجا نيويوركه
Can we get it now, low, down and gritty?
میتونیم الان بگیریمش پایین بریم و نخاله شیم
Do you think we'll be in love forever?
فکر ميكنی تا هميشه عاشق هم ميمونيم؟
Do you think we'll be in love?
فكر ميكنی عاشق ميمونيم؟
[Outro]
You're no good for me
Baby, you're no good for me
You're no good for me
But, baby, I want you, I want
You're no good for me
Baby, you're no good for me
You're no good for me
But, baby, I want you, I want