خانه ترجمه ها گالری

Dealer

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Please don't try to find me through my dealer
لطفا سعی نکن منو از طریق دلالم پیدام کنی
He won't pick up his phone
اون گوشیشو جواب نمیده
Please don't try my father either
لطفا از طریق بابامم تلاش نکن که پیدام کنی
He ain't been home for years
اون چند ساله خونه نیست
I know I'm no spirit seeker
می دونم که یه روح عیاش نیستم
I can't sleep through the tears
نمیتونم غوطه ور توی اشک بخوابم
I get lost in the ether
من توی فضا گم شدم
[Chorus]
I check it, I wreck it, I turn it around
چکش کردم، داغونش کردم، زیر و روش کردم
I gave you all my money, gave you all my money
بهت همه پولمو دادم، بهت همه پولمو دادم
Gave you all my money, gave you all my money
بهت همه پولمو دادم، بهت همه پولمو دادم
I don't wanna live
نمیخوام زندگی کنم
I don't wanna give you nothing
نمیخوام بهت هیچی بدم
'Cause you never give me nothing back
چون تو هیچ وقت چیزی رو بهم پس ندادی
Why can't you be good for something?
چرا نمیتونی حداقل واسه یچیزی قابل اعتماد و خوب باشی ؟
Not one shirt off your back
چرا دست و دلباز نیستی و بهم کمک نمیکنی
Why can't you be good for something?
چرا نمیتونی حداقل واسه یچیزی قابل اعتماد و خوب باشی ؟
Not one shirt off your back
چرا دست و دلباز نیستی و بهم کمک نمیکنی
[Verse 2]
Please don't try to find me through my dealer
لطفا سعی نکن منو از طریق دلالم پیدام کنی
He won't pick up his phone
اون گوشیشو جواب نمیده
Please don't try my doctor either
لطفا از طریق دکترم هم تلاش نکن منو پیدا کنی
He won't take any calls
هیچ تماسی رو جواب نمیده
He's no fucking spirit healer
اون شفا دهنده روح نیست
He just can't stop to talk
فقط پیداش میشه که حرف بزنه
But he's gone now for the weekend
ولی الان برای تعطیلات آخر هفته، رفته
[Chorus]
I check it, I wreck it, and I'll explain
چکش کردم، داغونش کردم، بعدا توضیح میدم
I gave you all my money, gave you all my money
بهت همه پولمو دادم، بهت همه پولمو دادم
Gave you all my money, gave you all my money
بهت همه پولمو دادم، بهت همه پولمو دادم
I don't wanna live
نمیخوام زندگی کنم
I don't wanna give you nothing
نمیخوام بهت هیچی بدم
'Cause you never give me nothing back
چون تو هیچ وقت چیزی رو بهم پس ندادی
Why can't you be good for something?
چرا نمیتونی حداقل واسه یچیزی قابل اعتماد و خوب باشی ؟
Not one shirt off your back
چرا دست و دلباز نیستی و بهم کمک نمیکنی
Why can't you be good for something?
چرا نمیتونی حداقل واسه یچیزی قابل اعتماد و خوب باشی ؟
Not one shirt off your back
چرا دست و دلباز نیستی و بهم کمک نمیکنی
[Outro]
555
۵۵۵
Please don't try to find me through my dealer (9275, 555)
لطفاً سعی نکنید من را از طریق فروشنده من پیدا کنید (9275, 555)
(Now you've got a busy tone) he won't pick up his phone
(حالا شما یک لحن شلوغ دارید) او تلفنش را بر نمی دارد
(All circuits are busy, goodbye)
همه پیستا شلوغن، خدافظ
(All circuits are busy, you're high) please don't try my father either
(همه مدارها شلوغه تو بالا) لطفا بابام رو هم امتحان نکن
(All circuits are busy, goodbye)
همه پیستا شلوغن، خدافظ
(All circuits are busy, you're high) he ain't been home for years
(همه مدارها مشغول هستند، شما بالا هستید) او سالهاست که در خانه نیست