خانه ترجمه ها گالری

Dark but Just a Game

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
"It's dark, but just a game"
تاریکه، اما فقط یه بازیه
That's what he would say to me
این چیزیه که اون بهم میگه
The faces aren't the same
صورتها (شخصیت ها) شبیهِ هم نیستن
But their stories all end tragically
ولی آخر همه ی داستانا تراژدیه
(Sweet, but whatever, baby)
(شیرین، یا هرچی، عزیزم)
And that's the price of fame
و این بهای شُهرَته
A tale as old as time, you'd be
یه افسانه به قدمتِ زمانی که تو بودی
(Sweet, but whatever, baby)
(شیرین، یا هرچی، عزیزم)
A pretty little fool to think exceptions still rule
یه احمقانه ی کوچیکِ زیبا برای فکر کردن (به همه چی) بجز قانون
Just walk along, like you and me, this way
فقط این دور و برا قدم بزن، مثلِ زمانی که من و تو قدم می زدیم
But life is sweet, but whatever, baby
اما زندگی شیرینه، یا هرچی، عزیزم
You gotta take them for what they got
تو اونا رو بخاطر چیزایی که دارن قبول میکنی
And while the whole world is crazy
و وقتی که دنیا دیوونه شده (توی آشوب و هرج و مرجه)
We're getting high in a parking lot
ما تو پارک نعشه میکنیم
[Chorus]
We keep changing all the time
ما هِی داریم زمان رو عوض می کنیم
The best ones lost their minds
بهترینا، عقلشون رو از دست میدن
So I'm not gonna change, I'll stay the same
پس من تغییر نمیکنم، همینجوری میمونم
No rose left on the vines
هیچ رزی تو رگا نمونده
Don't even want what's mine, much less the fame
حتی مالِ منو نمیخوان، شهرت خیلی حقیره
It's dark, but just a game
تاریکه، اما فقط یه بازیه
It's dark, but just a game
تاریکه، اما فقط یه بازیه
[Verse 2]
It's dark, but just a game
تاریکه، اما فقط یه بازیه
So play it like a symphony
پس مثل یه سمفونی بنوازش
You know our love's the same
میدونی که عشقمون یکسانه
They'll both go down in infamy
اونا هردوشون در رسوایی غرق میشن
I was a pretty little thing
من یه چیزِ کوچیکِ زیبا بودم
And God, I loved to sing
بخدا قسم، من عاشقِ خوندن بودم
But nothing came from either one but pain (but fuck it)
ولی بجز درد، هیچ کدوم بعد از اون یکی نمی اومد (لعنت بهش)
Life is sweet, but whatever, baby
زندگی شیرینه، یا هر چی، عزیزم
Don't ever think it's not
حتی فکرشم نکن که نیست
While the whole world is crazy
وقتی کل دنیا توی آشوبه
We're making out in the parking lot
ما توی پارکینگ نعشه میکنیم
[Chorus]
We keep changing all the time
ما هِی داریم زمان رو عوض می کنیم
The best ones lost their minds
بهترینا، عقلشون رو از دست میدن
So I'm not gonna change, I'll stay the same
پس من تغییر نمیکنم، همینجوری میمونم
No rose left on the vines
هیچ رزی تو رگا نمونده
Don't even want what's mine, much less the fame
حتی مالِ منو نمیخوان، شهرت خیلی حقیره
It's dark, but just a game
تاریکه، اما فقط یه بازیه
We keep changing all the time
ما هِی داریم زمان رو عوض می کنیم
The best ones lost their minds
بهترینا، عقلشون رو از دست میدن
So I'm not gonna change, I'll stay the same
پس من تغییر نمیکنم، همینجوری میمونم
No rose left on the vines
هیچ رزی تو رگا نمونده
Don't even want what's mine, much less the fame
حتی مالِ منو نمیخوان، شهرت خیلی حقیره
It's dark, but just a game
تاریکه، اما فقط یه بازیه
It's dark, but just a game
تاریکه، اما فقط یه بازیه
It's dark, but just-
تاریکه، اما فقط ...