خانه ترجمه ها گالری

Dance Till We Die

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
I'm covering Joni and I'm dancing with Joan
دارم جانی رو پوشش میدم و دارم با جان می رقصم
Stevie is calling on the telephone
استیو داره به تلفن زنگ میزنه
Court almost burned down my home
کرت تقریبا خونه ی منو به آتیش کشید
But God, it feels good not to be alone
ولی خدا، تنها نبودن حس خوبی میده
[PRE-Chorus]
But sometimes, this ranch feels like my only friend
ولی بعضی اوقات، حس می کنم این مزرعه تنها دوست منه
And life doesn't always work out like we planned
ولی زندگی همیشه اونطور که برنامه ریزی کردیم پیش نمیره
We keep it movin', babe
ما ادامه میدیم، عزیزم
[Chorus]
So we made it back in the middle of the night
پس در وسط شب برگشتیم
To the Louisiana two-step high and bright
به لوزیانا دو قدم بالا و روشن
And we won't say when, we won't ask why
و نمی گیم کی، نمی پرسیم چرا
We won't stop dancing 'til we die
رقصیدن رو متوقف نمی کنیم تا بمیریم
We'll keep walkin' on the sunny side
از طرف افتابی به راه رفتن ادامه میدیم
And we won't stop dancing 'til we die
و رقصیدن رو متوقف نمی کنیم تا اینکه بمیریم
[Verse 2]
Troubled by my circumstance
با وضعیتم به دردسر افتادم
Burdened by the weight of fame
با بار شهرت سوختم
Clementine's not just a fruit
کلمنتاین( نوعی پرتغال کوچک) فقط یه میوه نیست
It's my daughter's chosen name
این اسمیه که برای دخترم انتخاب کردم
[PRE-Chorus]
And when all the bars close down tonight
و وقتی که همه بار ها امشب تعطیل شن
There's one that stays open just for us, alright
یکیشون فقط برای ما باز میمونه، خیلی خوب
We keep dancin', babe
ما همچنان می رقصیم، عزیزم
[Chorus]
So we made it back in the middle of the night (we keep dancin', babe)
پس وسط شب برگشتیم (همچنان میرقصیم، عزیزم)
To the Louisiana two-step high and bright (we keep it movin', babe)
به لوزیانا دو قدم بالا رو روشن ( همچنان حرکتش میدیم، عزیزم)
And we won't say when, we won't ask why
و نمی گیم کی، نمی پرسیم چرا
We won't stop dancing 'til we die
رقصیدن رو متوقف نمی کنیم تا بمیریم
We'll keep walkin' on the sunny side
از طرف افتابی به راه رفتن ادامه میدیم
And we won't stop dancing 'til we die
و رقصیدن رو متوقف نمی کنیم تا اینکه بمیریم
[Bridge]
I went down to Woodside
به طرف جنگل رفتم
I left Berkley, out of city, out of mind
بارکلی رو ترک کردم، بیرون شهر، بیرون ذهن
Killin' it, talkin' shit, Joan said she was gonna quit
نابود کردن، چرت گفتن، جان گفت می خواد دست از کار بکشه
Tearin' it up at the Afro-Caribbean two-step
در رقص دو گامی آفریقایی-کارائیبی متلاشیش کردم
I left San Francisco
سن فرانسیسکو رو ترک کردم
I've been coverin' Joni and I'm dancin' with Joan
داشتم جانی رو پوشش میدادم، و دارم با جان میرقصم
It's kinda hard to find love
جنگیدن با عشق یه جورایی سخته
When you're used to rollin' like a rollin' stone, yeah
وقتی تو عادت داشتی بچرخی مثل یک سنگ چرخنده
[Chorus]
So we made it back in the middle of the night (we keep it movin', babe)
پس در وسط شب برگشتیم (به حرکت ادامه دادیم، عزیزم)
To the Louisiana two-step high and bright (we keep it dancin', babe)
به لوزیانا دو قدم بالا و روشن ( به رقصیدن ادامه دادیم، عزیزم)
And we won't say when, we won't ask why
و نمی گیم کی، نمی پرسیم چرا
We won't stop dancing 'til we die
رقصیدن رو متوقف نمی کنیم تا بمیریم
We'll keep walkin' on the sunny side
از طرف افتابی به راه رفتن ادامه میدیم
And we won't stop dancing 'til we die
و رقصیدن رو متوقف نمی کنیم تا اینکه بمیریم
[Outro]
And we won't stop dancing 'til we die
و رقصیدن رو متوقف نمی کنیم تا اینکه بمیریم