خانه ترجمه ها گالری

Cruel world

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
Shared my body and my mind with you
ذهن و تنمو باهات قسمت کردم
That's all over now
ولی الان دیگه همه چی تموم شده
Did what I had to do
كاری كه بايد ميكردمو كردم
'Cause you're so far past me now
چون تو الان از من خيلی دور شدی
Shared my body and my life with you
من جسم و زندگيم با تو سهيم شدم
That's way over now
ولی الان ديگه واقعا تموم شده
There's not more a mind can do
كار ديگه ای نميتونم بكنم
You're so famous now
تو الان ديگه خيلی معروف شدی
[Pre-Chorus]
Got your Bible, got your gun
انجيل و تفنگت را بردار
And you like to party and have fun
دوست داري پارتی بگيری و خوش بگذرونی
And I like my candy and your women
من از شیرینیـم و زنـايی که باهاشونـی خوشـم مياد
I'm finally happy now that you're gone
بلاخره از اينكه رفتی خوشحالم
[Chorus]
Put my little red party dress on
لباس قرمز جشنم رو ميپوشم
Everybody knows that I'm the best, I'm crazy
همه ميدونن كه من بهترينم، من ديوونم
You get a little bit of bourbon in ya
ی جرعه مشروب بِربُن بنوش
You get a little bit suburban and go crazy
یه کم عادی تر شو (تجملی نباش) و دیوونه شو
Because you're young, you're wild, you're free
بخاطر اينكه تو جوون ،یاغی و آزادی
You dance in circles around me
تو دور من میرقصی
You're fucking crazy
تو ديـوونه ای
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh
اووو اوو اوو اووو
You're crazy for me
ديـوونه مَنی
[Verse 2]
I shared my body and my mind with you
ذهن و فکرمو باتو درمیان گذاشتم
That's all over now
ولی الان دیگه همه چی تموم شده
I did what I had to do
کاری را که باید انجام میدادم،انجام دادم
I found another, anyhow
من یکی دیگه پیدا کردم، هرجوری
Shared my body and my mind with you
ذهن و تنمو باهات قسمت کردم
That's all over now
ولی الان دیگه همه چی تموم شده
I did what I had to do
کاری را که باید انجام میدادم،انجام دادم
I could see you leaving now
الان ديگه ميتونم رفتنتو ببينم
[Pre-Chorus]
I got your Bible and your gun
من انجیل و تفنگـتو دارم
And you love to party and have fun
دوست داری پارتی بگيری و خوش بگذرونی
And I love your women and all of your heroin
و من از زنـایی که باهاشونـی و هروئینـت خوشـم میاد
And I'm so happy now that you're gone
و الان از اينكه رفتي خيلی خوشحالم
[Chorus]
Put my little red party dress on
لباس قرمز جشنم رو ميپوشم
Everybody knows that I'm the best, I'm crazy
همه ميدونن كه من بهترينم، من ديوونم
You get a little bit of bourbon in ya
ی جرعه مشروب بِربُن بنوش
You get a little bit suburban and go crazy
یه کم عادی تر شو (تجملی نباش) و دیوونه شو
Because you're young, you're wild, you're free
بخاطر اينكه تو جوون ،یاغی و آزادی
You dance in circles around me
تو دور من میرقصی
You're fucking crazy
تو ديـوونه ای
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh
اووو اوو اوو اووو
You're crazy for me
ديـوونه مَنی
[Pre-Chorus]
Got your Bible and your gun
انجیل و تفنگتو بهت دادم
You like your women and you like fun
از زنـایی که باهاشونـی خوشـت میاد، همینطور از خوش گذروندن
I like my candy and your heroin
من از شيرينی خودم و هرويين تو خوشم مياد
And I'm so happy, so happy now you're gone
و الان خيلی خيلی خوشحالم كه رفتي
[Chorus]
Put my little red party dress on
لباس قرمز جشنم رو ميپوشم
Everybody knows that I'm a mess, I'm crazy (yeah-yeah)
همه می دونن که من بهترینم من دیونم اره اره
Get a little bit of bourbon in ya
ی جرعه مشروب بِربُن بنوش
You get a little bit suburban and go crazy (yeah-yeah)
ی جرعه مشروب بِربُن بزن و دیوونه شو
Because you're young, you're wild, you're free
بخاطر اينكه تو جوون ،یاغی و آزادی
You dance in circles around me
تو دور من میرقصی
You're fucking crazy
تو ديـوونه ای
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh
اووو اوو اوو اووو
You're crazy for me
ديـوونه مَنی
[Outro]
Ooh-ooh-ooh, ooh-ooh-ooh
اووو اوو اوو اووو
You're crazy for me
ديـوونه مَنی