خانه ترجمه ها گالری

Cola

  • نام آلبوم : Born to die Paradise
  • رکورد : 2012 - 2010
  • طول آلبوم : 93:47
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide , DK , Dan Heath , Tim Larcombe , Rick Nowels , Emile Haynie , Justin Parker ,Robopop, Al Shux , Rick Rubin

ترجمه


[Verse 1]
My pussy tastes like Pepsi cola
کُسم مزه پپسی کولا میده
My eyes are wide like cherry pies
چشم های درشتی مثل پای آلبالو
I gots a taste for men who are older
چشمم دنبال مرد های پیرتر اه
It's always been so it's no surprise
همیشه همینطور بوده و تعجبی نیستش
[Pre-Chorus]
Harvey's in the sky with diamonds
هاروی در آسمان اه با الماس ها
And he's makin' me crazy
و اون منو دیوونه میکنه
(I come alive, alive)
من زنده زنده
All he wants to do is party with his pretty baby
همه اون چیزی که میخواد اینه که با عشقش حال کنه
[Chorus]
C'mon, baby, let's ride
بدو عشقم بیا سواری کنیم (عشق بازی کنیم)
We can escape to the great sunshine
ما میتونیم رها باشیم تا طلوع خورشید
I know your wife and she wouldn't mind
من زنتو می شناسم و براش مهم نیست
We made it out to the other side
انجامش میدم یه جای دیگه
We made it out to the other side
انجامش میدم یه جای دیگه
We made it out to the other side
انجامش میدم یه جای دیگه
[Post-Chorus]
C'mon, c'mon
بیا بیا
C'mon, c'mon
بیا بیا
C'mon, baby
بیا عزیزم
Ooh, ooh, yeah
اوه اوه آره
[Verse 2]
I fall asleep in an American flag
من توی یه پرچم آمریکا به خواب فرو میرم
I wear my diamonds on Skid Row
الماس هامو تو محله پست میپوشم
I pledge allegiance to my dad
من به سلامتی وفاداری پدرم مینوشم
For teachin' me everything he knows
برای یاد دادن هر چیزی که میدونه به من
[Pre-Chorus]
Harvey's in the sky with diamonds
هاروی در آسمان اه با الماس ها
And he's makin' me crazy
و اون منو دیوونه میکنه
(I come alive, alive)
من زنده زنده
All he wants to do is party with his pretty baby
همه اون چیزی که میخواد اینه که با عشقش حال کنه
[Chorus]
C'mon, baby, let's ride
بدو عشقم بیا سواری کنیم (عشق بازی کنیم)
We can escape to the great sunshine
ما میتونیم رها باشیم تا طلوع خورشید
I know your wife and she wouldn't mind
من زنتو می شناسم و براش مهم نیست
We made it out to the other side
انجامش میدم یه جای دیگه
We made it out to the other side
انجامش میدم یه جای دیگه
We made it out to the other side
انجامش میدم یه جای دیگه
[Bridge]
Drugs, suck it up like vanilla icys
مواد و مثل وانیلای کریستالی بنداز بالا
Don't treat me rough, treat me really niceys
خشن نباش ، باهام خوب رفتار کن
Decorate my neck, diamantes ices
گردنمو با تیکه های یخ الماسی تزئین کن
Woah, c'mon, c'mon, c'mon
واو ، یالا، بیا ، بیا
Oh, oh, oh
اوه، اوه، اوه
Oh, yeah
اوه، آره
[Chorus — Variation]
C'mon, baby, let's ride
بدو عشقم بیا سواری کنیم (عشق بازی کنیم)
We can escape to the great sunshine
ما میتونیم رها باشیم تا طلوع خورشید
I know your wife and she wouldn't mind
من زنتو می شناسم و براش مهم نیست
We made it out to the other side
انجامش میدم یه جای دیگه
Come on, baby, let's ride
بیا عشقم بیا رانندگی کنیم
We can escape to the great sunshine
ما میتونیم رها باشیم تا طلوع خورشید
We made it out to the other side
انجامش میدم یه جای دیگه
We made it out to the other side
انجامش میدم یه جای دیگه
[Outro]
C'mon, c'mon
بیا بیا
C'mon, baby
بیا عزیزم
C'mon, c'mon
بیا بیا
C'mon, baby
بیا عزیزم
Woah, woah
واو
My pussy tastes like Pepsi cola
کُسم مزه پپسی کولا میده
Oooh, aaah
اوووه
My pussy tastes like Pepsi cola
کُسم مزه پپسی کولا میده
Oooh, aaah
اوووه
My pussy tastes like Pepsi cola
کُسم مزه پپسی کولا میده
Oooh, aaah
اوووه یس