خانه ترجمه ها گالری

Coachella

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
I was at Coachella, leanin' on your shoulder
من در "کواچلا"( یه جور جشنه)بودم ،روی شونت لم داده بودم
Watchin' your husband swing in time
تماشا کردن شوهرت درحال تاب خوردن در زمان
I guess I was in it, 'cause, baby, for a minute
فک کنم توش بودم چون عزیزم برای یک دقیقه
It was Woodstock in my mind
این ووداستاک در ذهن من بود
In the next mornin', they put out the warnin'
صبح روز بعد، یه هشدار خطر رو اعلام کردند
Tensions were rising over country lines
تنش ها بیرون مرزهای کشور زیاد شدند
I turned off the music, tried to sit and use it
موزیک رو خاموش کردم. از نشستن و استفاده کردن ازش خسته شدم
All of the love that I saw that night
تمام عشقی ک دیشب دیدم
[Pre-Chorus]
'Cause what about all these children?
پس اینهمه بچه چی میشن
And what about all their parents?
و اون پدر مادر ها؟
And what about about all their crowns they wear
ودر مورد همه ی اون تاجهایی که به سر دارن روی
In hair so long like mine?
موهاشون ک مثل موهای من بلنده چی میشه؟
And what about all their wishes wrapped up like garland roses
پس این همه آرزو هاشون که مثل غنچه گل رز بسته شده چی میشه؟
Around their little heads?
اطراف کله کوچیک شون
I said a prayer for a third time
من دعا کردم برای سومین بار
[Chorus]
I'd trade it all for a stairway to heaven
من میخوام همش رو برای یک راه(راه پله) به بهشت معامله کنم
(A stairway, stairway to heaven)
(یک راهی ,یک راهی به بهشت)
I'd take my time for the climb up to the top of it
من میخوام همه وقتمو صرف بالارفتن از اون کنم تا برسم به نوک اون
(A stairway)
(یه راهی)
I'd trade the fame and the fortune and the legend
حاضرم شهرت و شانس و اسطورگی رو باش معامله کنم
(A stairway)
(یه راهی)
I'd give it all away if you give me just one day
من میخوام همشو رها کنم اگر اون یک روزش رو بهم بده
To ask Him one question
تا ازش یه سوال بپرسم
I'd give it all away if you give me just one day
من میخوام همشو رها کنم اگر اون یک روزش رو بهم بده
To ask Him one question
تا ازش یه سوال بپرسم
[Verse 2]
I was at Coachella, leanin' on your shoulder
من در "کواچلا"( یه جور جشنه)بودم ،روی شونت لم داده بودم
Watchin' your husband swing and shine
تماشا کردن شوهرت درحال تلو خوردن و درخشیدن
I'd say he was hella cool to win them over
من گفتم خیلی خوب میشه اگه اون ها رو ببره
Critics can be so mean sometimes
بعضی وقت ها منتدقا نامرد میشن
He was on his knees and I thought he was breakin' 'em down
زانو زده بود و من فکر کردمو فک کردم نابودشون کرده بود
With his words and his voice divine
با کلمه ها و صدای آسمانیش
Doesn't take a genius to know what you've got goin', and to
لازم نیس تا باهوش باشم تا بفهمم که چیکار داری میکنی
Not wanna lose it 'cause they lost their minds
و نخوام که اعصبانی بشم برای اینکه اونا شدن
[Pre-Chorus]
What about all these children and all their children's children?
این بچه ها چی میشن و بچه های این بچه ها
And why am I even wonderin' that today?
و چرا من امروز متعجبم
Maybe my contribution could be as small as hopin'
شاید کمکم می تونه به کوچیکی آرزوم باشه
That words could turn to birds
اون کلمه ها تبدیل به پرنده میشن
And birds would send my thoughts your way
و پرنده های میتونن فکر های منو به سمت تو بیارن
[Chorus]
I'd trade it all for a stairway to heaven
من میخوام همش رو برای یک راه(راه پله) به بهشت معامله کنم
(A stairway, stairway to heaven)
(یک راهی ,یک راهی به بهشت)
I'd take my time for the climb up to the top of it
من میخوام همه وقتمو صرف بالارفتن از اون کنم تا برسم به نوک اون
(A stairway)
(یه راهی)
I'd trade the fame and the fortune and the legend
حاضرم شهرت و شانس و اسطورگی رو باش معامله کنم
(A stairway)
(یه راهی)
I'd give it all away if you give me just one day
من میخوام همشو رها کنم اگر اون یک روزش رو بهم بده
To ask Him one question
تا ازش یه سوال بپرسم
I'd give it all away if you give me just one day
من میخوام همشو رها کنم اگر اون یک روزش رو بهم بده
To ask Him one question
تا ازش یه سوال بپرسم
[Outro]
(A stairway, stairway to heaven)
(یک راهی ,یک راهی به بهشت)
(A stairway)
(یه راهی)
Got a million things I wanna say
میلیونها چیز میخوام بگم
Like what's it all for? Will it be okay?
مث اینکارای برای چیه؟ ایا همه چی درست میشه؟
Million things I wanna say
ميليون ها چيز هست ك ميخوام بگم
Like what's it all for?
مث این کارا برای چیه
(Stairway, stairway to heaven)
راه پله. راه پله به بهشت
(Stairway)
راه پله
(Stairway, stairway to heaven)
راه پله. راه پله به بهشت
(Stairway)
راه پله