خانه ترجمه ها گالری

Cinnamon girl

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
Cinnamon in my teeth
مزه دارچین زیر زبونم
From your kiss, you're touchin' me
از بوسه ی تو روی لبام، تو منو لمس کردی
All the pills that you take
تمام قرصایی که مصرف میکنی
Violet, blue, green, red to keep me at arm's length don't work
تمام اون قرصای بنفش، آبی، سبز و قرمزی که برای دور شدن از من میخوری، بی فایده ن
You try to push me out
تو سعی میکنی منو بیرون کنی
But I just find my way back in
ولی من راهمو به درون پیدا میکنم
Violet, blue, green, red to keep me out
بنفش، آبی، سبز، قرمز. برای فراموش کردن من
I win
من می بَرم
[Chorus]
There's things I wanna say to you
چیزایی هست که میخوام بهت بگم
But I'll just let you live
اما من میزارم که زندگیتو بکنی
Like if you hold me without hurting me
اگه در آغوشم بگیری بدون اینکه بهم آسیب بزنی
You'll be the first who ever did
اولین نفر خواهی بود (همه روابط گذشته ش بهش آسیب زده)
There's things I wanna talk about
چیزایی هست که میخوام راجع بهشون صحبت کنم
But better not to give
اما بهتره که بهت نگم
But if you hold me without hurting me
اگه بغلم کنی بدون این که بهم آسیب بزنی
You'll be the first who ever did
اولین نفر خواهی بود (همه روابط گذشته ش بهش آسیب زده)
[Post-Chorus]
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
اه اه اه اه اه
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
اه اه اه اه اه
Hold me, love me, touch me, honey
بغلم کن، دوسم داشته باش، لمسم کن عزیزم
Be the first who ever did
اولین کسی باش که اینکارو میکنه
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
اه اه اه اه اه
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
اه اه اه اه اه
Hold me, love me, touch me, honey
بغلم کن، دوسم داشته باش، لمسم کن عزیزم
Be the first who ever did
اولین کسی باش که اینکارو میکنه
[Verse 2]
Kerosene in my hands
بنزین توی دستام
You make me mad, I'm fire again
باعث میشی عصبی شم، دوباره عصبانیم
All the pills that you take
تمام قرصایی که مصرف میکنی
Violet, blue, green, red to keep me at arm's length don't work
تمام اون قرصای بنفش، آبی، سبز و قرمزی که برای دور شدن از من میخوری، بی فایده ن
[Chorus]
There's things I wanna say to you
چیزایی هست که میخوام بهت بگم
But I'll just let you live
اما من میزارم که زندگیتو بکنی
Like if you hold me without hurting me
اگه در آغوشم بگیری بدون اینکه بهم آسیب بزنی
You'll be the first who ever did
اولین نفر خواهی بود (همه روابط گذشته ش بهش آسیب زده)
There's things I wanna talk about
چیزایی هست که میخوام راجع بهشون صحبت کنم
But better not to give
اما بهتره که بهت نگم
But if you hold me without hurting me
اگه بغلم کنی بدون این که بهم آسیب بزنی
You'll be the first who ever did
اولین نفر خواهی بود (همه روابط گذشته ش بهش آسیب زده)
[Post-Chorus]
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
اه اه اه اه اه
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
اه اه اه اه اه
Hold me, love me, touch me, honey
بغلم کن، دوسم داشته باش، لمسم کن عزیزم
Be the first who ever did
اولین کسی باش که اینکارو میکنه
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
اه اه اه اه اه
Ah, ah, ah, ah, ah, ah
اه اه اه اه اه
Hold me, love me, touch me, honey
بغلم کن، دوسم داشته باش، لمسم کن عزیزم
Be the first who ever did
اولین کسی باش که اینکارو میکنه
[Chorus]
There's things I wanna say to you
چیزایی هست که میخوام بهت بگم
But I'll just let you live
اما من میزارم که زندگیتو بکنی
Like if you hold me without hurting me
اگه در آغوشم بگیری بدون اینکه بهم آسیب بزنی
You'll be the first who ever did
اولین نفر خواهی بود (همه روابط گذشته ش بهش آسیب زده)
There's things I wanna talk about
چیزایی هست که میخوام راجع بهشون صحبت کنم
But better not to give
اما بهتره که بهت نگم
But if you hold me without hurting me
اگه بغلم کنی بدون این که بهم آسیب بزنی
You'll be the first who ever did
اولین نفر خواهی بود (همه روابط گذشته ش بهش آسیب زده)