خانه ترجمه ها گالری

Cherry

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
Love
عشق
I said real love
گفتم عشق واقعی
Is like feelin' no fear
عشق واقعی مثل اینه که فکر کنی از هیچی نمی ترسی
When you're standin' in the face of danger
وقتی ایستاده ای رو در روی خطر
'Cause you just want it so much
چون در به در خواهان آنی
A touch
یک لمس
From your real love
از عشق واقعی
Is like heaven takin' the place of somethin' evil
مثل اینکه بهشت جایگاه شر باشد
And lettin' it burn off from the rush, yeah, yeah
و با اشتیاق رهایش کنی در آتش، آره، آره
(Fuck!)
لعنت بهش!
[Chorus]
Darlin', darlin', darlin'
عزیزم،عزیزم،عزیزم
I fall to pieces when I'm with you
وقتی با توام درهم میشکنم
I fall to pieces
تیکه تیکه میشم(نابود میشم)
My cherries and wine
گیلاس های من و شراب
Rosemary and thyme
رزماری و آویشن
And all of my peaches
و همه ی هلو هایم
Are ruined
نابود شدن(منظورش موهاشه)
[Verse 2]
Love
عشق
Is it real love?
این عشق حقیقیه؟
It's like smilin' when the firin' squad's against you
(عشق واقعی) مثل لبخند زدنت در برابر جوخه آتش
And you just stay lined up, yeah
و تو سینه سپر کردی (برای گلوله ها) سر جایت ایستادی
(Fuck!)
لعنت بهش!
[Chorus]
Darlin', darlin', darlin'
عزیزم،عزیزم،عزیزم
I fall to pieces when I'm with you
وقتی با توام درهم میشکنم
I fall to pieces (Bitch)
من نابود میشم (هرزه)
My cherries and wine
گیلاس های من و شراب
Rosemary and thyme
رزماری و آویشن
And all of my peaches
و همه ی هلو هایم
Are ruined (Bitch)
تباه شده اند (عوضی)
[Bridge]
My rose garden dreams, set on fire by fiends
باغ های رزی که تو رویاهام میبینم توسط ارواح پلید به آتش کشیده شدن
And all my black beaches
و همه ی ساحل های سیاهم
Are ruined
نابود شدن(منظورش موهاشه)
My celluloid scenes are torn at the seams
همه نوار های فیلمم توی اسارت پاره شدن(رویاهام از بین رفتن)
And I fall to pieces (Bitch)
و من در هم شکسته (عوضی)
I fall to pieces when I'm with you
وقتی با توام درهم میشکنم
(Why?)
(چرا؟)
[Outro]
'Cause I love you so much
چون خیلی دوستت دارم
I fall to pieces
تیکه تیکه میشم(نابود میشم)
My cherries and wine
گیلاس های من و شراب
Rosemary and thyme
رزماری و آویشن
And all of my peaches
و همه ی هلو هایم
Are ruined (Bitch)
تباه شده اند (عوضی)
Are ruined (Bitch)
تباه شده اند (عوضی)
Are ruined (Fuck!)
تباه شده اند (لعنت)