خانه ترجمه ها گالری

Chemtrails over the Country Club

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Chorus]
I'm on the run with you, my sweet love
من همراه تو در حال فرارم ، عزیزم
There's nothing wrong contemplating God
نگران هیچ چیزی نباش ، توکلت به خدا.
Under the chemtrails over the country club
زیر رد هواپیما بالای کلاب کانتری
Wearing our jewels in the swimming pool
جواهراتمونو توی استخر پوشیدیم
Me and my sister just playin' it cool
من و خواهرم فقط باحال بازی می کنیم
Under the chemtrails over the country club
زیر رد هواپیما بالای کلاب کانتری
[Verse 1]
Take out your turquoise and all of your jewels
فیروزه و همه ی جواهراتتو در بیار
Go to the market, the kids' swimming pools
برو به فروشگاه، استخر شنای بچه ها
Baby, what's your sign?
نشانه ی تو چیه ؟ ( منظورش برج هاس، مثل سرطان و اسد وسنبله و... )
My moon's in Leo, my Cancer is sun
ماه من توی برج اسد، برج سرطان من خورشیده
You won't play, you're no fun
تو بازی نمی کنی، تو باحال نیستی
Well, I don't care what they think
خوب،من اهمیتی نمیدم که چی فکر می کنن
Drag racing my little red sports car
با ماشین کوچولوی اسپرت قرمزم مسابقه می دم
I'm not unhinged or unhappy, I'm just wild
من نامتعادل یا ناراضی نیستم،من فقط وحشی ام
[Chorus]
I'm on the run with you, my sweet love
من همراه تو در حال فرارم ، عزیزم..
There's nothing wrong contemplating God
نگران هیچ چیزی نباش ، توکلت به خدا.
Under the chemtrails over the country club
زیر رد هواپیما بالای کلاب کانتری
Wearing our jewels in the swimming pool
جواهراتمونو توی استخر پوشیدیم
Me and my sister just playin' it cool
من و خواهرم فقط باحال بازی می کنیم
Under the chemtrails over the country club
زیر رد هواپیما بالای کلاب کانتری
[Verse 2]
Meet you for coffee
میبینمت برای قهوه
At the elementary schools
توی مدرسه ابتدایی
We laugh about nothing
ما در مورد هیچ چیز میخندیم
As the summer gets cool
همونطور که تابستون باحال می شه
It's beautiful, how this deep
زیباست که چطور افراط در من آروم شده و
Normality settles down over me
من به یه آدم نرمال تبدیل شدم
I'm not bored or unhappy
من خسته و یا ناراحت نیستم
I'm still so strange and wild
من هنوز خیلی عجیب و وحشی ام
[Chorus]
You're in the wind, I'm in the water
تو در بادی و من در آب
Nobody's son, nobody's daughter
پسر هیچ کسی، دختر هیچ کسی
Watching the chemtrails over the country club
ردهای هواپیما بالای کلاب کانتری رو می بینیم
Suburbia, The Brentwood Market
حومه شهر، فروشگاه برنت وود
What to do next? Maybe we'll love it
بعدش چیکار کنیم؟شاید ما عاشقش بشیم
White picket, chemtrails over the country club
چیزی پرت کردن به آسمون
[Bridge]
My love, my love
عشق من، عشق من
Washing my hair, doing the laundry
موهام و لباسارو می شورم
Late night TV, I want you on me
تلویزیون دیدن آخر شب،من تورو میخوام واسه خودم
Like when we were kids
مثل وقتی که بچه بودیم
Under chemtrails and country clubs
زیر ردهای هواپیما و کلاب کانتری
It's never too late, baby, so don't give up
هیچوقت دیر نیست عزیزم، پس تسلیم نشو
[Chorus]
It's never too late, baby, so don't give up
هیچوقت دیر نیست عزیزم، پس تسلیم نشو
Under the chemtrails over the country club
زیر رد هواپیما بالای کلاب کانتری
(You're born in the December, I'm born in June)
تو در ماه دسامبر به دنیا اومدی، من در ماه ژوئن
Yeah
آره
Under the chemtrails over the country club
زیر رد هواپیما بالای کلاب کانتری
(You're born in the December, I'm born in June)
تو در ماه دسامبر به دنیا اومدی، من در ماه ژوئن
[Outro]
Yeah, my Cancer is sun and my Leo is moon
آره،برج سرطان من خورشیده و برج اسد من ماه
My Cancer is sun and my Leo is moon
برج سرطان من خورشیده و برج اسد من ماه