خانه ترجمه ها گالری

Change

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
There's somethin' in the wind, I can feel it blowin' in
چیزی همراه باد هست، می تونم حجوم ناگهانیش رو حس کنم
It's comin' in softly
با لطافت وارد میشه
On the wings of a bomb
سوار بر بال بمب ها
There's somethin' in the wind, I can feel it blowin' in
چیزی همراه باد هست، می تونم حجوم ناگهانیش رو حس کنم
It's comin' in hotly
با حرارت وارد میشه
And it's comin' in strong
و با قدرت وارد میشه
[Refrain]
Lately, I've been thinkin' it's just someone else's job to care
اخیرا فکر می کنم که وظیفه یکی دیگه است که اهمیت بده
Who am I to sympathize when no one gave a damn?
من کی ام که بخوام همدردی کنم وقتی هیچکی اهمیت نمیده؟
I've been thinkin' it's just someone else's job to care
فکر می کنم که وظیفه یکی دیگه است که اهمیت بده
Who am I to wanna try? But
من کی ام که بخوام تلاش کنم؟ اما
[Pre-Chorus]
Change is a powerful thing, people are powerful beings
تغییر یه چیز قدرت منده مردم موجودات قدرتمندی هستن
Tryin' to find the power in me to be faithful
سعی می کنم که توان وفاداری را در خودم پیدا کنم
Change is a powerful thing, I feel it comin' in me
تغییر قدرت زیادی داره و می تونم نزدیک شدنش رو حس کنم
Maybe by the time Summer's done, I'll be able
شاید تا پایان تابستون بتونم
To be honest, capable
حقیقتا میتونم
Of holdin' you in my arms without lettin' you fall
نگه داشتن تو در آغوشم و رها نکردنت
When I don't feel beautiful or stable
وقتی که حس زیبایی و استواری نمیکنم
Maybe it's enough to just be where we are, because
شاید بهتره همون جایی که هستیم بمونیم چون
[Chorus]
Every time that we run, we don't know what it's from
هروقت فرار میکنیم نمیدونیم از چی داریم میگریزیم
Now we finally slow down, we feel close to it
بالاخره اروم میگیریم حس میکنیم بهش نزدیک شدیم
There's a change gonna come, I don't know where or when
اومدن یک تغییر رو نمیدونم کِی و کجا
But whenever it does, we'll be here for it
ولی هروقته برسه ما همینجا منتظرشیم
[Verse 2]
There's somethin' in the wind, I can feel it blowin' in
چیزی همراه باد هست، می تونم حجوم ناگهانیش رو حس کنم
It's comin' in softly
با لطافت وارد میشه
On the wings of a song
سوار بر بال های یک ترانه
There's somethin' in the water, I can taste it turnin' sour
یه چیزی توی آبه، تلخیشو حس می کنم
It's bitter, I'm coughin'
زننده هست و من سرفه می کنم
But now it's in my blood
ولی الان توی خون منه
[Refrain]
Lately, I've been thinkin' it's just someone else's job to care
اخیرا فکر می کنم که وظیفه یکی دیگه است که اهمیت بده
Who am I to sympathize when no one gave a damn?
من کی ام که بخوام همدردی کنم وقتی هیچکی اهمیت نمیده؟
I've been thinkin' it's just someone else's job to care
فکر می کنم که وظیفه یکی دیگه است که اهمیت بده
'Cause who am I to wanna try? But
خوب من کی ام که بخوام تلاش کنم؟ اما
[Pre-Chorus]
Change is a powerful thing, people are powerful beings
تغییر یه چیز قدرت منده مردم موجودات قدرتمندی هستن
Tryin' to find the power in me to be faithful
سعی می کنم که توان وفاداری را در خودم پیدا کنم
Change is a powerful thing, I feel it comin' in me
تغییر قدرت زیادی داره و می تونم نزدیک شدنش رو حس کنم
Maybe by the time Summer's done, I'll be able
شاید تا پایان تابستون بتونم
To be honest, capable
حقیقتا میتونم
Of holdin' you in my arms without lettin' you fall
نگه داشتن تو در آغوشم و رها نکردنت
When I don't feel beautiful or stable
وقتی که حس زیبایی و استواری نمیکنم
Maybe it's enough to just be where we are, because
شاید بهتره همون جایی که هستیم بمونیم چون
[Chorus]
Every time that we run, we don't know what it's from
هروقت فرار میکنیم نمیدونیم از چی داریم میگریزیم
Now we finally slow down, we feel close to it
بالاخره اروم میگیریم حس میکنیم بهش نزدیک شدیم
There's a change gonna come, I don't know where or when
اومدن یک تغییر رو نمیدونم کِی و کجا
But whenever it does, we'll be here for it
ولی هروقته برسه ما همینجا منتظرشیم
[Outro]
(Mmm)
مممم
Yeah, whenever it does, we'll be here for it
اره هر وقت که برسه ما همینجا منتظرشیم
(Mmm)
مممم
Whenever it does, we'll be here for it
ولی هروقت اتفاق بیوفته ما براش آماده ایم