خانه ترجمه ها گالری

Carmen

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Verse 1]
Darlin', darlin', doesn't have a problem
عزیزم, عزیزم, مشکلی نداره
Lyin' to herself, 'cause her liquor's top shelf
به خودش دروغ میگه چون الکلش توی قفسه بالاست
It's alarmin', honestly, how charmin' she can be
اینکه چقدر میتونه دلربا باشه خطرناکه
Foolin' everyone, tellin' 'em she's havin' fun
همه رو گول بزنه، و بگه که داره خوش می گذرونه
[Pre-Chorus]
She says, "You don't want to be like me"
اون میگه، "تو نمیخواد مثل من باشی"
"Don't wanna see all the things I've seen"
"نمیخاد هرچیزی که من دیدم ببینی"
"I'm dyin', I'm dyin'"
دارم میمیرم ، دارم میمیرم
She says, "You don't want to get this way"
اون میگه"تو نمیخواد مسیر منو بری"
"Famous and dumb at an early age"
"مشهور و احمق تو اول جوونی"
"Lyin', I'm lyin'"
دروغ میگه،من دروغ میگم
[Chorus]
The boys, the girls, they all like Carmen
پسرها، دخترها، همه کارمن رو دوست دارن
She gives them butterflies, bats her cartoon eyes
باعث میشه دلشون قیری ویری بره ، وقتی با چشم های کاریکاتوریش پلک میزنه
She laughs like God, her mind's like a diamond
اون مثل خدا میخنده، ذهنش مثل الماسه
Audio tune lies, she's still shinin'
ﻫﻤﻪ پشت ﺳﺮﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﺭﻩ
Like lightnin', woah
مثل اذرخش، اووه
White lightnin'
اذرخش سفید
[Verse 2]
Carmen, Carmen, stayin' up till mornin'
کارمن، کارمن، تا صبح بیدار بمون
Only seventeen, but she walks the streets so mean
فقط 17 سالشه ولی با غرور تو خیابون راه میره
It's alarmin', truly, how disarmin' you can be
اینکه چقدر میتونه بی دفاعت کنه خطرناکه
Eatin' soft ice cream, Coney Island queen
بستنیه نرم میخوره، ملکه ی جزیره ی کوکی. (همه رو تحریک میکنه)
[Pre-Chorus]
She says, "You don't want to be like me"
اون میگه، "تو نمیخواد مثل من باشی"
"Lookin' for fun, gettin' high for free"
"دنبال خوشی باشی و مجانی مست کنی"
"I'm dyin', I'm dyin'"
دارم میمیرم ، دارم میمیرم
She says, "You don't want to get this way"
اون میگه"تو نمیخواد مسیر منو بری"
"Street walk at night, and a star by day"
ﺷﺒﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﮕﺮﺩﯾﻦ ﻭ ﺭﻭﺯﺍ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺷﯿﻦ
"It's tirin', tirin'"
این خسته کننده هست، خسته کننده
[Chorus]
The boys, the girls, they all like Carmen
پسرها، دخترها، همه کارمن رو دوست دارن
She gives them butterflies, bats her cartoon eyes
باعث میشه دلشون قیری ویری بره ، وقتی با چشم های کاریکاتوریش پلک میزنه
She laughs like God, her mind's like a diamond
اون مثل خدا میخنده، ذهنش مثل الماسه
Audio tune lies, she's still shinin'
ﻫﻤﻪ پشت ﺳﺮﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﺭﻩ
Like lightnin', woah
مثل اذرخش، اووه
White lightnin'
اذرخش سفید
[Bridge]
Baby's all dressed up, with nowhere to go
ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺲ ﺑﺮﻩ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ
That's the little story of the girl you know
این داستان کوتاه دختریه که میشناسیش
Relyin' on the kindness of strangers
روی مهربونی غریبه ها اعتماد میکنه
Tyin' cherry knots, smilin', doin' party favours
شاخه های البالو رو گره میزنه لبخند میزنه برای مهمونی ها کمک میکنه
Put your red dress on, put your lipstick on
لباس قرمزت رو بپوش، رژ لبت رو بزن
Sing your song, song, now the camera's on
حالا که دوربین روشنه، آهنگ خودتو بخون
And you're alive again
و تو باز زنده ای
[Interlude]
Mon amour, je sais que tu m'aimes aussi
عشق من , ميدونم توهم دوسم داري
Tu as besoin de moi
تو به من نیاز داری
Tu as besoin de moi dans ta vie
توی زندگیت به من نیاز داری
Tu ne peux vivre sans moi
نمیتونی از این به بعد دیگه بدون من زندگی کنی
Et je mourrais sans toi
و من بدون تو میمیرم
Je tuerais pour toi
بخاطرت آدم میکشم
[Chorus]
The boys, the girls, they all like Carmen
پسرها، دخترها، همه کارمن رو دوست دارن
She gives them butterflies, bats her cartoon eyes
باعث میشه دلشون قیری ویری بره ، وقتی با چشم های کاریکاتوریش پلک میزنه
She laughs like God, her mind's like a diamond
اون مثل خدا میخنده، ذهنش مثل الماسه
Audio tune lies, she's still shinin'
ﻫﻤﻪ پشت ﺳﺮﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻦ ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽ ﺁﺭﻩ
Like lightnin', woah
مثل اذرخش، اووه
White lightnin'
اذرخش سفید
[Outro]
Like lightnin', woah
مثل اذرخش، اووه
White lightnin'
اذرخش سفید
Like lightnin', woah
مثل اذرخش، اووه
White lightnin'
اذرخش سفید
Darlin', darlin', doesn't have a problem
عزیزم, عزیزم, مشکلی نداره
Lyin' to herself, 'cause her liquor's top shelf
به خودش دروغ میگه چون الکلش توی قفسه بالاست