خانه ترجمه ها گالری

Candy Necklace

  • نام آلبوم : Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd
  • رکورد : 2022
  • طول آلبوم : 77:43
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Benji, Zach Dawes, Lana Del Rey, Drew Erickson, Mike Hermosa

ترجمه


[Verse 1]
White flower, cinnamon on my teeth
گل سفید ، دارچین روی دندونام
And I'm sitting at the stoplight in northern town
و من زیر نورافکن تو شهر شمالی نشستم
I feel lucky
احساس خوش شانسی میکنم
I drive somewhere out of range, I don't know where
به جایی خارج از دسترس رانندگی میکنم، نمیدونم کجا
White noise coming out of my brain
صدای پارازیت از مغزم میاد
Turns off for nothing
بخاطر هیچی خاموش میشه
[PRE-Chorus]
Rockefella, my umbrella
راکفلر، چتر من
God, I love you, baby
خدایا، دوست دارم، عزیزم
Storyteller, us forever
قصه گو، تا ابد ما
Is my favorite song
اهنگ موردعلاقمه
[Chorus]
You've been acting pretty restless
تو خیلی نا آروم (مضطرب) رفتار میکردی
Dancing like the young and restless
مثل جوونا و بی قرار ها میرقصیدی
And I'm obsessed with it
و من شدیدا بهش علاقه مندم
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
You've been acting pretty reckless
تو خیلی بی پروا رفتار میکردی
Dancing like the young and restless
مثل جوونا و بی قرار ها میرقصیدی
And I'm obsessed with this
و من عاشق اینم
All his candy necklaces
تمام گردنبند های آب نباتیش
[Verse 2]
Sitting on the sofa, feeling super suicidal
نشسته روی مبل، تمایل شدید به خودکشی
Hate to say the word, but, baby, hand on the Bible
متنفرم که اینو بگم، ولی، عزیزم، انجیلو بده
I do feel like it's you, the one who's bringing me down
احساس میکنم تو کسی هستی که منو پایین میکشه
Thought that we were cool, we were kicking it like Tribe Called Quest
فکر میکردم ما باحالیم، داریم میترکونیم مثل قبیله ای به نام کوئست (اسم گروه هیپ هاپ)
You're the best, but, baby, you've been bringing me down
تو بهترینی، ولی، عزیزم، داشتی منو پایین میکشیدی
I can see it now
الان میتونم ببینم
[PRE-Chorus]
Rockafella, my umbrella
راکفلر، چتر من
God, I love you, baby
خدایا، دوست دارم، عزیزم
Fortune-teller, favorite ever
طالع بین، تا همیشه مورد علاقه من
That's the story of us
این یه داستان درباره ماست
[Chorus]
You've been acting pretty restless
تو خیلی نا آروم (مضطرب) رفتار میکردی
Dancing like the young and reckless
رقصیدن مثل یه جوون و بی پروا بودن
And I'm obsessed with this
و من عاشق اینم
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
I think that we should address this
فکر میکنم باید به این موضوع بپردازیم
Acting like the young and restless
مثل جوونا و بی قرار ها رفتار کردن
I'm obsessed with this
من شدیدا عاشق اینم
All his candy necklaces
تمام گردنبند های آب نباتیش
We've been acting pretty restless
ما خیلی نا آروم رفتار میکردیم
Dancing like the young and restless
مثل جوونا و بی قرار ها میرقصیدی
I'm obsessed with this
من شدیدا عاشق اینم
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
[Outro]
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
Candy necklaces (mm)
گردنبندهای آب نباتی، اوه
Candy necklaces (mm, hmm)
گردنبندهای آب نباتی، اوه
Candy necklaces (I'm obsessed with this)
گردنبندهای آب نباتی (من شدیدا عاشق اینم)
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
Candy necklaces ('cause I'm obsessed with this)
گردنبندهای آب نباتی (من شدیدا عاشق اینم)
Candy necklaces (mm)
گردنبندهای آب نباتی، اوه
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
Candy necklaces
گردنبند های آب نباتی
Candy necklaces, oh
گردنبندهای آب نباتی، اوه