خانه ترجمه ها گالری

California

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
You don't ever have to
هیچ وقت مجبور نیستی
Be stronger than you really are
قوی تر از چیزی که واقعا هستی باشی
When you're lyin' in my arms, baby
وقتی توی آغوش من دراز کشیدی،عزیزم
You don't ever have to
هیچ وقت مجبور نیستی
Go faster than your fastest pace
سریع تر از چیزی که می تونی حرکت کنی
Or faster than my fastest cars
یا حتی سریع تر از سریعترین ماشین من
[Pre-Chorus]
I shouldn't have done it but I read it in your letter
من نباید انجامش میدادم ولی تو نامه‌ات خوندمش
You said to a friend that you wish you were doin' better
تو به دوستت گفتی که آرزو میکردی بهتر انجامش میدادی
I wanted to reach out, but I never said a thing
همیشه می‌خواستم باهات حرف بزنم ولی هیچ وقت هیچی نگفتم
I shouldn't have done it but I read it in your letter
من نباید انجامش میدادم ولی تو نامه‌ات خوندمش
You said to a friend that you wish you were doin' better
تو به دوستت گفتی که آرزو میکردی بهتر انجامش میدادی
I wanted to call you, but I didn't say a thing
همیشه می‌خواستم بهت زنگ بزنم، ولی هیچ چیزی نگفتم
(Two, three, four)
( دو، سه، چهار )
[Chorus]
Ooh, I'll pick you up
اوه، من تو رو سوار می‌کنم
If you come back to America
اگر که به آمریکا برگردی
Just hit me up
فقط یه خبر به من بده
'Cause this is crazy love
به خاطر این عشق دیوونه‌وار
I'll catch you on the flipside
تو رو هر جور شده می‌گیرم
If you come back to California
اگر به کالیفرنیا برگردی
You should just hit me up
باید یه خبر به من بدی
We'll do whatever you want, travel wherever how far
پس هر کاری بکن که دوست داری به همه جا سفر کن هر چقدرم که دور باشه
We'll hit up all the old places
همه جاهای قدیمی رو خواهیم دید
We'll have a party
مهمونی خواهیم داشتیم
We'll dance 'til dawn
تا غروب افتاب خواهیم رقصید
I'll pick up all of your folks and all of your Rolling Stones
رفیقات و مجله های رولینگ استونزت رو بر میداریم
Your favorite liquor off the top-shelf
مشروب مورد علاقه ات از طبقه بالایی
I'll throw a party
مهمونی خواهیم داشت
All night long
در تمام شب
[Verse 2]
You don't ever have to
هیچ وقت مجبور نیستی
Be stronger than you really are
قوی تر از چیزی که واقعا هستی باشی
When you're lyin' in my arms, and, honey
وقتی تو بین بازوان من دراز کشیدی و عزیزم
You don't ever have to
هیچ وقت مجبور نیستی
Act cooler than you think you should
باحال تر از اون چیزی رفتار کنی که باید
You're brighter than the brightest stars
تو از روشن‌ترین ستاره ها هم روشن تری
[Pre-Chorus]
You're scared to win, scared to lose
می‌ترسی که ببری، می‌ترسی که ببازی
I've heard the war was over if you really choose
من شنیدم که هر موقع بخوای می‌تونی جنگ رو تموم کنی
The one in and around you
اون جنگی که داخلت ( تو ذهنت ) و اطرافت هست
You hate the heat, you got the blues
تو از جنگ و تَنِش متنفری، تو افسرده‌ای
Changing like the weather, oh, that's so like you
عوض شدن مثل آب و هوا، اوه، خیلی شبیه توئه
The Santa Ana moves you
سانتا آنا [شهری توی کالیفرنیا] به حرکت درت میاره
(Two, three, four)
( دو، سه، چهار )
[Chorus]
Ooh, I'll pick you up
اوه، من تو رو سوار می‌کنم
If you come back to America
اگر که به آمریکا برگردی
Just hit me up
فقط یه خبر به من بده
'Cause this is crazy love
به خاطر این عشق دیوونه‌وار
I'll catch you on the flipside
تو رو هر جور شده می‌گیرم
If you come back to California
اگر به کالیفرنیا برگردی
You should just hit me up
باید یه خبر به من بدی
We'll do whatever you want, travel wherever how far
پس هر کاری بکن که دوست داری به همه جا سفر کن هر چقدرم که دور باشه
We'll hit up all the old places
همه جاهای قدیمی رو خواهیم دید
We'll have a party
مهمونی خواهیم داشتیم
We'll dance 'til dawn
تا غروب افتاب خواهیم رقصید
I'll pick up all of your folks and all of your Rolling Stones
رفیقات و مجله های رولینگ استونزت رو بر میداریم
Your favorite liquor off the top-shelf
مشروب مورد علاقه ات از طبقه بالایی
I'll throw a party
مهمونی خواهیم داشت
All night long
در تمام شب
[Outro]
Ooh, I'll pick you up
اوه، من تو رو سوار می‌کنم
If you come back to America
اگر که به آمریکا برگردی
Just hit me up
فقط یه خبر به من بده
'Cause this is crazy love
به خاطر این عشق دیوونه‌وار
I'll catch you on the flipside
تو رو هر جور شده می‌گیرم
If you come back to California
اگر به کالیفرنیا برگردی
You should just hit me up
باید یه خبر به من بدی