خانه ترجمه ها گالری

Burnt norton

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Interlude]
Time present and time past
زمان حال و زمان گذشته
Are both perhaps present in time future
شاید هردوشون حال باشن تو آینده
And time future contained in time past
و زمان آینده شامل زمان گذشته است
If all time is eternally present
اگه همه ی زمان ها حال ابدی باشند
All time is unredeemable
همه ی زمانا بازخریدنی نیستند
What might have been is an abstraction
چه چیزی ممکنه به اختلاس رفته باشه
Remaining a perpetual possibility
بازماندن یک احتمال همیشگی
Only in a world of speculation
فقط یک لغت از احتکار
What might have been and what has been
چه چیزی ممکنه بشه و چه چیزی شده
Point to one end, which is always present
اشاره کردن به یک پایین ، ک همیشه حاله
Footfalls echo in the memory
طنین پله توی ذهن
Down the passage which we did not take
پایین صفحه ای ک ما نگرفتیمش
Towards the door we never opened
به سمت دری ک هیچ وقت باز نکردیمش
Into the rose-garden
به سمت باغ رز