خانه ترجمه ها گالری

Burning desire

  • نام آلبوم : Born to die Paradise
  • رکورد : 2012 - 2010
  • طول آلبوم : 93:47
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide , DK , Dan Heath , Tim Larcombe , Rick Nowels , Emile Haynie , Justin Parker ,Robopop, Al Shux , Rick Rubin

ترجمه


[Verse 1]
Every Saturday night I get dressed up to ride for you, baby
عزیزم، هر شنبه شب [جمعه شب ما] من خودمو برای تو درست میکنم
Cruisin' down the street on Hollywood and Vine for you, baby
تو محله هالیوود و واین برای تو دور دور میکنم عزیزم
I drive fast, wind in my hair
من سریع می‌رونم، باد میون موهام می‌پیچه
I push you to the limits 'cause I just don't care
تو رو تا آخرین محدوده‌ها میکشونم، چون برام هیچی مهم نیست
You ask me where I been
تو از من می‌پرسی کجا بودی
I've been everywhere
من همه جا بودم
I don't wanna be no where but here
نمیخوام هیچ جایی به جز اینجا باشم
(Come on, tell me boy)
یالا ، بهم بگو پسر
[Chorus]
I've got a burning desire for you, baby
عزیزم ، من عطشی آتشین برای تصاحب تو دارم
I've got a burning desire
هوسی آتشین دارم
(Come on, tell me boy)
یالا ، بهم بگو پسر
I've got a burning desire for you, baby
عزیزم ، من عطشی آتشین برای تصاحب تو دارم
I've got a burning desire
هوسی آتشین دارم
(Come on, tell me boy)
یالا ، بهم بگو پسر
I drive fast, wind in my hair
من سریع می‌رونم، باد میون موهام می‌پیچه
I push you to the limits 'cause I just don't care
تو رو تا آخرین محدوده‌ها میکشونم، چون برام هیچی مهم نیست
I've got a burning desire for you, baby
عزیزم ، من عطشی آتشین برای تصاحب تو دارم
I've got a burning desire
هوسی آتشین دارم
[Verse 2]
Every Saturday night I seem to come alive for you, baby
عزیزم، هرشنبه شب من فقط برای تو شور و هیجان دارم
Santa Monica, I'm racing in the lights for you, baby
سانتا مونیکا، من با چراغ های خیابان مسابقه میدم برای تو عزیزم
I drive fast, radio blares
سریع میرونم، صدای سیستم تا آخره
Have to touch myself to pretend you're there
خودم رو لمس میکردم تا تظاهر کنم تو اونجایی
Your hands were on my hips, your name is on my lips
دستای تو روی کمر من ، اسم تو روی لبای من
Over, over again, like my only prayer
پشت سر هم، دوباره و دوباره، انگار دارم ذکر میگم و تنها عبادت کننده تو هستم
(Come on, tell me boy)
یالا ، بهم بگو پسر
[Chorus]
I've got a burning desire for you, baby
عزیزم ، من عطشی آتشین برای تصاحب تو دارم
I've got a burning desire
هوسی آتشین دارم
(Come on, tell me boy)
یالا ، بهم بگو پسر
I've got a burning desire for you, baby
عزیزم ، من عطشی آتشین برای تصاحب تو دارم
I've got a burning desire
هوسی آتشین دارم
(Come on, tell me boy)
یالا ، بهم بگو پسر
I drive fast, wind in my hair
من سریع می‌رونم، باد میون موهام می‌پیچه
I push you to the limits 'cause I just don't care
تو رو تا آخرین محدوده‌ها میکشونم، چون برام هیچی مهم نیست
I've got a burning desire for you, baby
عزیزم ، من عطشی آتشین برای تصاحب تو دارم
I've got a burning desire
هوسی آتشین دارم
[Bridge]
I'm driving fast, flash!
من به سرعت می‌رونم، مثل برق!
Everyone knows it
همه این رو می‌دونن
I'm tryin' to get to you, baby
سعی دارم به تو برسم، عزیزم
I'm feelin' scared and you know it
ترس برم داشته و تو اینو می‌دونی
I'm driving fast, flash!
من به سرعت می‌رونم، مثل برق!
Everyone knows it
همه این رو می‌دونن
I'm tryin' to get to you, baby
سعی دارم به تو برسم، عزیزم
I'm feelin' scared and you know it
ترس برم داشته و تو اینو می‌دونی
I'm driving fast, flash!
من به سرعت می‌رونم، مثل برق!
Everyone knows it
همه این رو می‌دونن
I'm tryin' to get to you, baby
سعی دارم به تو برسم، عزیزم
I'm feelin' scared and you know it
ترس برم داشته و تو اینو می‌دونی
I'm driving fast, flash!
من به سرعت می‌رونم، مثل برق!
Everyone knows it
همه این رو می‌دونن
I'm tryin' to get to you, baby
سعی دارم به تو برسم، عزیزم
I'm feelin' scared and you know it
ترس برم داشته و تو اینو می‌دونی
[Chorus]
I've got a burning desire for you, baby
عزیزم ، من عطشی آتشین برای تصاحب تو دارم
I've got a burning desire
هوسی آتشین دارم
(Come on, tell me boy)
یالا ، بهم بگو پسر
I've got a burning desire for you, baby
عزیزم ، من عطشی آتشین برای تصاحب تو دارم
I've got a burning desire
هوسی آتشین دارم
(Come on, tell me boy)
یالا ، بهم بگو پسر
I drive fast, wind in my hair
من سریع می‌رونم، باد میون موهام می‌پیچه
I push you to the limits 'cause I just don't care
تو رو تا آخرین محدوده‌ها میکشونم، چون برام هیچی مهم نیست
I've got a burning desire for you, baby
عزیزم ، من عطشی آتشین برای تصاحب تو دارم
I've got a burning desire
هوسی آتشین دارم