خانه ترجمه ها گالری

Brite lites

  • نام آلبوم : A.K.A. Lizzy Grant
  • رکورد : 2008
  • طول آلبوم : 47:38
  • تهیه کننده : David Kahne

ترجمه


[Verse 1]
I look for you in magazines
من دنبالت تو مجله ها گشتم
I look for you in magazines
من دنبالت تو مجله ها گشتم
I look for you in magazines
من دنبالت تو مجله ها گشتم
I'm taking off my wedding ring
من حلقه ازدواج ام رو در آوردم
[Pre-Chorus]
I gave you everything
من بت همه چیز دادم
I gave you everything
من بت همه چیز دادم
[Chorus]
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights, yeah
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights, yeah
به من چراغ روشن بده
[Verse 2]
I'm going back to Arbor Dean
من به آربور دین برگشتم
I'm going back to Arbor Dean
من به آربور دین برگشتم
I'm going back to Arbor Dean
من به آربور دین برگشتم
Where when I was a beauty queen
جایی که من توش ملکه زیبایی بودم
[Pre-Chorus]
I wasn't anything
I wasn't anything
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights, yeah
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights, yeah
به من چراغ روشن بده
(Yeah, yeah, yeah...)
آره ه ه
[Verse 3]
I'm waving on the silver screen
من توی پرده نقره ای (سینما) تکون میخورم
I'm waving on the silver screen
من توی پرده نقره ای (سینما) تکون میخورم
I'm waving on the trampoline
من توی ترامپولین تکون میخورم
I'm waving on the silver screen
من توی پرده نقره ای (سینما) تکون میخورم
[Bridge]
The film is fading, look at me, yeah
فیلم داره محو میشه ؛منو نگاه کن
The film is fading, look at me, yeah
فیلم داره محو میشه ؛منو نگاه کن
The film is fading, look at me, yeah
فیلم داره محو میشه ؛منو نگاه کن
The film is fading, look at me, look at me
فیلم داره محو میشه منو نگاه کن، منو نگاه کن
[Chorus]
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights, yeah
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights
به من چراغ روشن بده
Give me the bright lights, yeah
به من چراغ روشن بده