خانه ترجمه ها گالری

Breaking Up Slowly

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Chorus]
Breaking up slowly is a hard thing to do
اروم بهم زدن، کار سختی برای انجام دادنه
I love you only, but it's making me blue
من فقط تو رو دوست دارم ولی این داره ناراحتم میکنه
So don't send me flowers like you always do
پس برم گل نفرست مثل وقتی که همیشه برام گل میفرستی
It's hard to be lonely, but it's the right thing
تنها بودن سخته، ولی کار درستی برای انجام دادنه
[Verse 1]
Are these my good years or do I have none?
آیا این سال های خوب اه من اه ؟ او، اصلا من سال خوبی دارم؟
Are there really good years for everyone?
آیا اصلا سال های خوبی برای همه هست ؟
I don't wanna live with a life of regret
نمیخوام یک زندگی پر از حسرت رو زندگی کنم
I don't wanna end up like Tammy Wynette
نمیخوام عاقبتم مثل tammy wynette بشه (اشاره به زندگی تراژیک اولین خواننده موزیک کانتری)
[Chorus]
'Cause breaking up slowly is a hard thing to do
آروم بهم زدن، کار سختی برای انجام دادنه
I love you only, but it's making me blue
من فقط تو رو دوست دارم ولی این داره ناراحتم میکنه
So don't send me flowers like you always do
پس برم گل نفرست مثل وقتی که همیشه برام گل میفرستی
It's hard to be lonely, but it's the right thing to do
تنها بودن سخته، ولی کار درستی برای انجام دادنه
[Verse 2]
George got arrested out on the lawn
جورج روی چمن ها دستگیر شده (اشاره به همسر tammy wynette که چند بار برای رانندگی تحت تاثیر ماریجوانا دستگیر شده بود)
We might be breaking up after this song
شاید ما بعد از این آهنگ از هم جدا شدیم
Will he still love me long after I'm gone?
آیا او من رو دوست خواهد داشت بعد از اینکه مردم؟
Or did he see it coming all along?
یا اینکه او میدونست تمام این اتفاقات خواهد افتاد؟
[Chorus]
'Cause breaking up slowly is a hard thing to do
آروم بهم زدن، کار سختی برای انجام دادنه
I love you only, it's making me blue
من فقط تو رو دوست دارم ولی این داره ناراحتم میکنه
So don't send me flowers like you always do
پس برم گل نفرست مثل وقتی که همیشه برام گل میفرستی
It's hard to be lonely (breaking up is what I have to do)
تنها بودن سخته(بهم زدن کاریه که من باید انجام بدم)
Breaking up slowly (breaking up is what I have to do)
آروم بهم زدن( بهم زدن کاریه که من باید انجام بدم)
Breaking up slowly is a hard thing to do
آروم بهم زدن، کار سختی برای انجام دادنه
I love you only, and it's making me blue
فقط تو رو دوست دارم، واین داره غمگینم میکنه
So don't send me flowers like you always do
پس برم گل نفرست مثل وقتی که همیشه برام گل میفرستی
It's hard to be lonely, but it's the right thing to do
تنها بودن سخته، ولی کار درستی برای انجام دادنه