خانه ترجمه ها گالری

Blue Velvet

  • نام آلبوم : Born to die Paradise
  • رکورد : 2012 - 2010
  • طول آلبوم : 93:47
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide , DK , Dan Heath , Tim Larcombe , Rick Nowels , Emile Haynie , Justin Parker ,Robopop, Al Shux , Rick Rubin

ترجمه


[Verse 1]
She wore blue velvet
اون لباسی از مخمل آبی رنگ به تن داشت
Bluer than velvet was the night
آبی ایی فراتر از رنگ آسمان
Softer than satin was the light
نرم تر از ساتنی به سبکی اه نور
From the stars
نوری که از ستارگان میتابید
[Verse 2]
She wore blue velvet
اون لباسی از مخمل آبی رنگ به تن داشت
Bluer than velvet were her eyes
چشماش از مخمل هم آبی تر بودن
Warmer than May, her tender sighs
آه کشیدن های لطیف اون از ماه May هم گرم تر بود
Love was ours
عشق مال ما بود
[Verse 3]
Ours a love I held tightly
عشقی که محکم نگهش داشته بودم
Feeling the rapture grow
حس از خود بی خود شدن داشت زیاد میشد
Like a flame burning brightly
مثل یک شعله که روشن میسوزه
But when she left
ولی وقتی که رفت
Gone was the glow of
رفت درخششِ
[Verse 4]
Blue velvet
مخمل آبی هم
But in my heart there'll always be
ولی در قلب من همیشه
Precious and warm, a memory
ارزشمند و گرم ، یه خاطره
Through the years
در بین سال ها
[Outro]
And I still can see
و هنوزم میتونم ببینم
Blue velvet through my tears
مخمل آبی رو بین اشکهام