خانه ترجمه ها گالری

Blue jeans

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Verse 1]
Blue jeans, white shirt
شلوار جین آبی، تی شرت سفید
Walked into the room you know you made my eyes burn
وارد اتاق شدی و میدونی که چشمای منو سوزوندی (معشوقه اش بسیار خوشتیپ بوده)
It was like, James Dean, for sure
درست عین جیمز دین بودی
You're so fresh to death and sick as cancer
به طرز فوق العاده ای سرزنده هستی و مثل سرطان بیمارم میکنی
You were sorta punk rock, I grew up on hip hop
تو یه جورایی پانک راک بودی، من با هیپ هاپ بزرگ شدم.
But you fit me better than my favourite sweater and I know
ولی تو حتی برام فیت تر از سوییشرت موردعلاقمی ، این و میدونم
That love is mean, and love hurts
میدونم که عشق بیرحمه، و عشق آسیب میزنه
But I still remember that day we met in December, oh baby!
اما من هنوز به یاد میارم روزی رو که ما در دسامبر همو ملاقات کردیم ،اوه عزیزم!
[Chorus]
I will love you till the end of time
من عاشقت خواهم بود تا اخر زمان !
I would wait a million years
میلیونها سال منتظرت میمونم
Promise you'll remember that you're mine
بهم قول بده که یادت می مونه مال من ای
Baby can you see through the tears?
عزیزم میتوني از تو اشکام بخوني؟
Love you more than those bitches before
تو رو بيشتر از اون عوضي هاي گذشته دوست دارم
Say you'll remember, oh baby
بگو یادت میاد،اوه عزیزم
Say you'll remember, oh baby, ooh
بگو یادت میاد ، اوه عزیزم،اوه
I will love you till the end of time
من عاشقت خواهم بود تا اخر زمان !
[Verse 2]
Big dreams, gangsta
رویاهای بزرگی در سر داشتی، گنگستری
Said you had to leave to start your life over
گفتی که باید بری که زندگیتو از نو شروع کنی
I was like, "No, please, stay here
من دوست داشتم ، نه لطفا ، اینجا بمون
We don't need no money, we could make it all work"
ما نیازی به پول نداریم ، یه جوری حلش میکنیم
But he headed out on Sunday, said he'd come home Monday
ولی اون یکشنبه رفت و گفت که دوشنبه برمیگرده خونه
I stayed up waiting, anticipating and pacing
من منتظر موندم و صبر کردم
But he was chasing (uh oh) paper (uh oh)
ولی اون داشت دنبال کاغذ بازی میرفت (کار بیهوده انجام دادن)
Caught up in the game, that was the last I heard
درگیر بازی شده بود، این آخرین باری بود که ازش خبردار شدم
[Chorus]
I will love you till the end of time
من عاشقت خواهم بود تا اخر زمان !
I would wait a million years
میلیونها سال منتظرت میمونم
Promise you'll remember that you're mine
بهم قول بده که یادت می مونه مال من ای
Baby can you see through the tears?
عزیزم میتوني از تو اشکام بخوني؟
Love you more than those bitches before
تو رو بيشتر از اون عوضي هاي گذشته دوست دارم
Say you'll remember, oh baby
بگو یادت میاد،اوه عزیزم
Say you'll remember, oh baby, ooh
بگو یادت میاد ، اوه عزیزم،اوه
I will love you till the end of time
من عاشقت خواهم بود تا اخر زمان !
[Bridge]
You went out every night
هرشب میرفتی بیرون ( تنهام میذاشتی)
And baby that's alright
و عزیزم، اشکالي نداره
I told you that no matter what you did
بهت گفتم مشکلی نیست چیکار کردی
I'd be by your side
من کنار تو میمونم
'Cause Ima ride or die
چون من یا میام یا میمیرم
Whether you fail or fly
چه شکست بخوری چه به اوج برسی
Well, shit, at least you tried
خوب لااقل سعیتو کردی
But when you walked out that door
اما وقتي که پاتو از اون در گذاشتي بیرون
A piece of me died
یه قسمتي از من مرد
I told you I wanted more
من كه بهت گفتم بيشتر مي خوام
That's not what I had in mind
اين چيزي نيست كه من تو ذهنم داشتم
I just want it like before
فقط عشقمون رو مثل گذشته میخواستم
We were dancin' all night
ما همه شبو رقصیدیم
Then they took you away
بعد تو رو بردن
Stole you out of my life
تو رو از زندگي من دزديدن
You just need to remember...
فقط باید به یاد بیاري
[Chorus]
I will love you till the end of time
من عاشقت خواهم بود تا اخر زمان !
I would wait a million years
میلیونها سال منتظرت میمونم
Promise you'll remember that you're mine
بهم قول بده که یادت می مونه مال من ای
Baby can you see through the tears?
عزیزم میتوني از تو اشکام بخوني؟
Love you more than those bitches before
تو رو بيشتر از اون عوضي هاي گذشته دوست دارم
Say you'll remember, oh baby
بگو یادت میاد،اوه عزیزم
Say you'll remember, oh baby, ooh
بگو یادت میاد ، اوه عزیزم،اوه
I will love you till the end of time
من عاشقت خواهم بود تا اخر زمان !