خانه ترجمه ها گالری

Black beauty

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
I paint my nails black
ناخنامو لاک مشکی زدم
I dye my hair a darker shade of brown
موهامو قهوه ایِ تیره رنگ کردم
'Cause you like your women Spanish, dark, strong and proud
چون تو از زن های اسپانیاییو دارک، قوی و مغرور خوشت میاد
I paint the sky black
آسمونو سیاه رنگ زدم
You said if you could have your way
تو گفتی اگر میتونستی راه خودتو داشته باشی
You'd make it nighttime all today
تو کل امروزو شب کردی
So it'd suit the mood with your soul
تا مودش با روحت هماهنگ بشه
[Pre-Chorus]
Oh, what can I do?
اه، چیکار میتونم بکنم؟
Nothing, my sparrow blue
هیچی، گنجشگ آبیِ من
[Chorus]
Oh, what can I do?
اه، چیکار میتونم بکنم؟
Life is beautiful, but you don't have a clue
زندگی زیباست، ولی تو هیچ ایده ای نداری درباره اش
Sun and ocean blue
خورشید و اقیانوس آبی
Their magnificence, it don't make sense to you
عظمتشون، هیچ معنی ای برات نداره
[Post-Chorus]
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه
[Verse 2]
I paint the house black
خونه رو مشکی رنگ کردم
My wedding dress black leather too
لباس عروسیم هم چرم مشکیه
You have no room for light, love is lost on you
تو جایی برای نور نداری، عشق روت تاثیری نداره
I keep my lips red
لب هام رو قرمز نگه میدارم
To seem like cherries in the spring
تا مثل گیلاس در بهار به نظر برسن
Darling, you can't let everything seem so dark blue
عشقم، نمیتونی بزاری همه چیز اینقدر آبیِ تیره به نظر برسه
[Pre-Chorus]
But oh, what can I do?
ولی اه، چیکار میتونم بکنم؟
To turn you on or get through you?
تا توجهت رو جلب کنم یا باهات ارتباط برقرار کنم؟
[Chorus]
Oh, what can I do?
اه، چیکار میتونم بکنم؟
Life is beautiful, but you don't have a clue
زندگی زیباست، ولی تو هیچ ایده ای نداری درباره اش
Sun and ocean blue
خورشید و اقیانوس آبی
Their magnificence, it don't make sense to you
عظمتشون، هیچ معنی ای برات نداره
[Post-Chorus]
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه
[Bridge]
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه
Black beauty, baby
زیباییِ سیاه، عزیزم
Black beauty, baby
زیباییِ سیاه، عزیزم
[Chorus]
Oh, what can I do?
اه، چیکار میتونم بکنم؟
Life is beautiful, but you don't have a clue
زندگی زیباست، ولی تو هیچ ایده ای نداری درباره اش
Sun and ocean blue
خورشید و اقیانوس آبی
Their magnificence, it don't make sense to you
عظمتشون، هیچ معنی ای برات نداره
[Post-Chorus]
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه
Black beauty, ah-ah
زیباییِ سیاه، اووه