خانه ترجمه ها گالری

Big eyes

  • نام آهنگ : Big Eyes
  • رکورد : 2014
  • طول آهنگ : 4:41
  • تهیه کننده : Lana Del Rey

ترجمه


[Chorus]
With your big eyes
با اون چشمان بزرگت
And your big lies
و دروغ های بزرگت
With your big eyes
با اون چشمان بزرگت
And your big lies
و دروغ های بزرگت
[Verse 1]
I saw you creeping 'round the garden
دیدمت که داشتی اطراف باغ میچرخیدی
"What are you hiding?"
داری چی رو پنهان میکنی؟
I beg your pardon, don't tell me "nothing"
ببخشید، اما بهم نگو "هیچی"
I used to think that I could trust you
فکر میکردم میتونم بهت اعتماد کنم
I was your woman
من خانومِ تو بودم
You were my knight and shining companion
تو شوالیه و همراه درخشان من بودی
[Pre-Chorus]
To my surprise my love's demise was his own greed and lullabies
این که عشق من برای کشتن طمع اون و لالاییش بود منو غافلگیر کرد
[Chorus]
With your big eyes
با اون چشمان بزرگت
And your big lies
و دروغ های بزرگت
With your big eyes
با اون چشمان بزرگت
And your big lies
و دروغ های بزرگت
[Verse 2]
I noticed you got hot in summer
متوجه شدم که در تابستان گرمت شد
You had no comfort
هیچ آرامشی نداشتی
Your shirt was cotton
پیراهنت کتان بود
Your face was sunburned
صورتت آفتاب سوخته شده بود
You paced around like you'd been waiting
تو آهسته قدم میزدی انگار منتظر چیزی بودی
Waiting for something
انتظار چیزی رو میکشی
Your world was burning and I stood watching
دنیای تو داشت میسوخت و من به تماشا ایستادم
[Pre-Chorus]
As I looked on the flames grew high
همین که نگاه کردم شعله ها بالاتر رفتند
You watched me frown
تو منو دیدی که اخم کرده بودم
I said "goodbye"
من گفتم خداحافظ
[Chorus]
With your big eyes
با اون چشمان بزرگت
And your big lies
و دروغ های بزرگت
With your big eyes
با اون چشمان بزرگت
And your big lies
و دروغ های بزرگت
[Bridge]
Is it me, was I wrong to have trusted you?
آیا این همش اشتباه من بود که بهت اعتماد داشتم؟
Did I see what I wanted, what wasn't true?
آیا فقط اون چیزاهایی که دلم میخواست، چیزایی که حقیقت نداشتن رو دیدم؟
Was I wrong to go on like a little fool?
آیا اشتباه من بود که مثل یه احمق ساده ادامه دادم؟
It's amazing what women in love will do
واقعا شگفت انگیزه که یک زن عاشق چه کارهایی میتونه بکنه
[Chorus]
With your big eyes
با اون چشمان بزرگت
And your big lies
و دروغ های بزرگت
With your big eyes
با اون چشمان بزرگت
And your big lies
و دروغ های بزرگت