خانه ترجمه ها گالری

Bel air

  • نام آلبوم : Born to die Paradise
  • رکورد : 2012 - 2010
  • طول آلبوم : 93:47
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide , DK , Dan Heath , Tim Larcombe , Rick Nowels , Emile Haynie , Justin Parker ,Robopop, Al Shux , Rick Rubin

ترجمه


[Verse 1]
Gargoyles standing at the front of your gate
گارگویل هایی که در ابتدای دروازه ی تو ایستاده اند
Tryin' to tell me to wait, but I can't wait to see you
سعی میکنند به من بگویند صبر کنم،اما من برای دیدنت نمیتونم صبر کنم
So I run like I'm mad to heaven's door
پس من به سوی درهای بهشت دویدم گویی دیوانه ام
I don't wanna be bad
من نمی خواهم بد باشم
I won't cheat you no more
من دیگه بهت خیانت نمیکنم
[Chorus]
Roses, Bel Air
گل های رز ،بل اِیر (منطقه ای در لس انجلس،ایالت کالیفرنیا)
Take me there
مرا آنجا برسانید
I've been waiting to meet you
انتظار کشیده ام تا تو را ملاقات کنم
Palm trees in the light
درختان پالم در زیر نور
I can see late at night
در اواخر شب میتونم ببینم
Darling, I'm waiting to greet you
عزیزم، من منتظرم تا با تو خوش و بش کنم
Come to me, baby
پیش من بیا عزیزم
[Verse 2]
Spotlight, bad baby, you've got a flair
نور افکن،بچه ی بد، تو استعداد داشتی
For the violentest kind of love anywhere out there
برای خشن ترین نوع عشق که وجود دارد
Mon amour, sweet child of mine, you're divine
عشق من ، فرزند عزیز من،تو الهی هستی
Didn't anyone ever tell you it's okay to shine?
تا حالا کسی بهت نگفته که درخشیدن مشکلی نداره؟
[Chorus]
Roses, Bel Air
گل های رز ،بل اِیر (منطقه ای در لس انجلس،ایالت کالیفرنیا)
Take me there
مرا آنجا برسانید
I've been waiting to meet you
انتظار کشیده ام تا تو را ملاقات کنم
Palm trees in the light
درختان پالم در زیر نور
I can see late at night
در اواخر شب میتونم ببینم
Darling, I'm waiting to greet you
عزیزم، من منتظرم تا با تو خوش و بش کنم
Come to me, baby
پیش من بیا عزیزم
[Bridge]
Don't be afraid of me
از من نترس
Don't be ashamed
شرمنده نباش
Walk in the way of my soft resurrection
در راه رستاخیز ملایمم قدم میزنم
Idol of roses, iconic soul
بت هایی از گل های رز،شمایلی از روح
I know your name
اسم تو رو میدونم
Lead me to war with your brilliant direction
با هوش سرشارت من رو به سمت جنگ راهنمایی کن
[Chorus]
Roses, Bel Air
گل های رز ،بل اِیر (منطقه ای در لس انجلس،ایالت کالیفرنیا)
Take me there
مرا آنجا برسانید
I've been waiting to meet you
انتظار کشیده ام تا تو را ملاقات کنم
Palm trees in the light
درختان پالم در زیر نور
I can see late at night
در اواخر شب میتونم ببینم
Darling, I'm waiting to greet you
عزیزم، من منتظرم تا با تو خوش و بش کنم
Come to me, baby
پیش من بیا عزیزم
[Chorus]
Roses, Bel Air
گل های رز ،بل اِیر (منطقه ای در لس انجلس،ایالت کالیفرنیا)
Take me there
مرا آنجا برسانید
I've been waiting to meet you
انتظار کشیده ام تا تو را ملاقات کنم
Grenadine, sunshine
گل میخک،درخشش خورشید
Can you fade inside of mine?
میتونی تکه ای از وجود من بشی؟
Darling, I'm waiting to greet you
عزیزم، من منتظرم تا با تو خوش و بش کنم
Come to me, baby
پیش من بیا عزیزم