خانه ترجمه ها گالری

Beautiful people beautiful problems

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
Blue is the color of the planet from the view above
آبی رنگیه که وقتی از بالا به سیاره زمین نگاه کنی دیده میشه
Long live our reign, long live our love
زنده باد سرزمین ما ، زنده باد عشق ما
Green is the planet from the eyes of a turtle dove
سیاره زمین به رنگ سبزه وقتی از چشم های کبوتر قمری دیده بشه
'Til it runs red, runs red with blood
تا وقتی که قرمز بشه ، قرمز بشه با خون
[Pre-Chorus]
We get so tired and we complain
ما خیلی خسته میشیم و شکایت میکنیم
'Bout how it's hard to live
درمورد اینکه چقدر زندگی کردن سخته
It's more than just a video game
این خیلی بیشتر از یه بازی رایانه ایه
[Chorus]
But we're just beautiful people with beautiful problems, yeah
ما فقط مردم زیبا با مشکلات زیبا هستیم، عاره
Beautiful problems, God knows we've got them
مشکلات زیبا، خدا میدونه ما چه مشکلاتی داریم
But we gotta try (lie-la-lie)
اما ما باید تلاش کنیم
Every day and night (lie-la-lie)
همه روز و همه شب
[Verse 2]
Blue is the colour of the shirt of the man I love
آبی رنگ پیراهن مردی که دوستش دارم
He's hard at work, hard to the touch
اون سخت مشغول کاره، نسبت به لمس من بی تفاوت شده
But warm is the body of the girl from the land he loves
اما بدن دختری که از سرزمین مورد علاقه ی اونه، گرمه
My heart is soft, my past is rough
قلب من صافه، گذشتم سخته
[Pre-Chorus]
But when I love him, get a feeling
اما وقتی اونو دوست دارم ، یه حسی بهم دست میده
Something close to like a sugar rush
یه چیزی مثل شوگر راش ( حالت بیش فعالی که بعد از مصرف زیاد شیرینیجات به افراد دست میده )
It runs through me, but is it wasted love?
از درونم میگذره، اما آیا این یک عشق هدر رفته است؟
(Let's not waste it, love)
بیا هدرش ندیم ، عشقم
[Chorus]
But we're just beautiful people with beautiful problems (yeah)
ولی ما فقط مردم زیبا با مشکلات زیبا هستیم
Beautiful problems, God knows we've got them
مشکلات زیبا، خدا میدونه ما چه مشکلاتی داریم
But we gotta try (lie-la-lie)
اما ما باید تلاش کنیم
Every day and night (lie-la-lie)
همه روز و همه شب
[Bridge]
Yeah, we've gotta try (lie-la-lie)
اره باید تلاش کنیم
We gotta walk through fire, lie-la-lie
باید از آتیش رد بشیم
Because we're just
چون ما فقط
[Chorus]
Beautiful people with beautiful problems (we're just)
مردمی زیبا با مشکلاتی زیبا هستیم ، آره
Beautiful problems, God knows we've got them
مشکلات زیبا، خدا میدونه ما چه مشکلاتی داریم
(Beautiful people)
مردم زیبا
Beautiful people with beautiful problems (we're just)
مردمی زیبا با مشکلاتی زیبا هستیم ، آره
Beautiful problems, God knows we got them
مشکلات زیبا ، خدا میدونه ما چه مشکلاتی داریم
[Outro]
So beautiful!
خیلی زیبا
Yeah, yeah
آره ، آره
Yeah, yeah
آره ، آره
Yeah, yeah
آره ، آره