خانه ترجمه ها گالری

Beautiful

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Let's keep it simple, babe
بیا آسون بگیریمش عزیزم
Don't make me complicated
سختش نکن
Don't tell me to be glad when I'm sad
نگو خوشحال باشم وقتی ناراحتم
I really hate that
همین الانشم ازش متنفرم
I try not to be bad
سعی میکنم بد نباشم
He's interested, he's holdin' me back
اون جالب و جذابه ، اون جلوی پیشرفت منو میگیره(میدونه که براش مناسب نیست ولی جذابیتش مانع از جدا شدن ازش میشه)
If I could be more like you
اگه میتونستم بیشتر شبیه تو باشم
I would, but I can't and I'm glad about that
میشدم، اما نمیتونم و بابتش خوشحالم
[PRE-Chorus]
What if someone had asked Picasso not to be sad?
چی میشد اگه کسی از پیکاسو میخواست ناراحت نباشه؟!
Never known who he was, or the man he'd become
هیچوقت خودش رو درست نمیشناخت و تبدیل به کسی که الان شده نمیشد
There would be no Blue Period
هیچ دوره ی غمگینی (آبی) دیگه وجود نداشت(*دوره آبی پیکاسو به سال های ۱۹۰۱ تا ۱۹۰۴ گفته میشه که پیکاسو دچار افسردگی میشه. این دوره از مهم ترین دوره های زندگی پیکاسوعه و بیشتر آثارش دارای رنگ های سبزآبی و آبی و فضای غمگینی داره در اون زمان این آثار به سختی فروش میرفت ولی الان ارزش اون دوران معلوم شده ،لانا در واقع به پارتنرش اینطور میگه که این ناراحتی جزیی از شخصیت منه و مهمه)
Let me run with the wolves, let me do what I do
بزار با گرگها بدوم و وحشی باشم(اشاره به کتابی با همین نام) بزار کاری که میخوام رو انجام بدم
Let me show you how sadness can turn into happiness
بزار نشونت بدم چطور ناراحتی میتونه تبدیل به خوشحالی بشه
I can turn blue into something
میتونم آبی (ناراحتی) رو تبدیل کنم به چیزی
[Chorus]
Beautiful, beautiful
زیبازیبا
Beautiful like you
زیبا مثل تو
Beautiful, beautiful
زیبازیبا
Beautiful like you
زیبا مثل تو
[Verse 2]
Let's keep it simple, babe
بیا آسون بگیریمش عزیزم
We can't afford to change it
ما توانایی تغییرش رو نداریم
Don't turn me into something I'm not
منو تبدیل به چیزی که نیستم نکن
There's no way to sustain it
راهی برای حفظ کردنش نیست
I try not to hold back
سعی میکنم که جلوشو نگیرم
It seems either way it makes you mad
اینطور که معلومه در هر صورت تورو عصبانی میکنه
So I'll be who I'll be, if you think that that's cool
پس من خودم خواهم شد(شخصیت خودمو میسازم و به خاطر تو تغییرش نمیدم)،اگه مشکلی باهاش نداری
Then I'll take you back
بعد میام و بر میگردونمت
[PRE-Chorus]
What if someone had asked Picasso not to be sad?
چی میشد اگه کسی از پیکاسو میخواست ناراحت نباشه؟!
Never known who he was or the man he'd become
هیچوقت خودش رو درست نمیشناخت و تبدیل به کسی که الان شده نمیشد
There would be no Blue Period
هیچ دوره ی غمگینی (آبی) دیگه وجود نداشت
Let me run with the wolves, let me do what I do
بزار با گرگها بدوم و وحشی باشم(اشاره به کتابی با همین نام) بزار کاری که میخوام رو انجام بدم
Let me show you how sadness can turn into happiness
بزار نشونت بدم چطور ناراحتی میتونه تبدیل به خوشحالی بشه
I can turn blue into something
میتونم آبی (ناراحتی) رو تبدیل کنم به چیزی
[Chorus]
Beautiful, beautiful
زیبازیبا
Beautiful like you
زیبا مثل تو
Beautiful, beautiful
زیبازیبا
Beautiful like you
زیبا مثل تو
Beautiful, beautiful
زیبازیبا
Beautiful like you
زیبا مثل تو
Beautiful, beautiful
زیبازیبا
Beautiful like you
زیبا مثل تو