خانه ترجمه ها گالری

Bartender

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
All the ladies of the canyon
همه خانم های کنیون
Wearin' black to the house parties
برای مهمونی سیاه پوشیدن
Crosby, Stills and Nash is playin'
کرازبی، استیلز و نش داره پخش میشه
Wine is flowin' with Bacardi
شراب همراه باکاردی جریان داره
[Pre-Chorus 1]
But sometimes girls just want to have fun
اما گاهی اوقات دخترا فقط میخوان تفریح کنن
The poetry inside of me is warm like a gun
شعر درون من مثل تفنگِ در حال شلیک گرمه
[Chorus]
I bought me a truck in the middle of the night
برای خودم یه کامیون خریدم نصف شب
It'll buy me a year if I play my cards right
برا من یه سال زمان میخره اگه درست این دست رو بازی کنم
Photo free exits from baby's bedside
از چیزایی که منو از کنار معشوقم دور میکنه عکس میگیرم
'Cause they don't yet know what car I drive
چون اونا نمیدونن من چه ماشینی میرونمم
I'm just tryna keep my love alive
من سعی میکنم عشقم با متصدیِ بار رو زنده نگه دارم
With my bartender, hold me all night
با متصدی بار منو کل شب نگه دار
Bartender, our love's alive
بارتندر، عشقمون زندست
Baby, remember, I'm not drinkin' wine
عزیزم یادت باشه، من شراب نمیخورم
But that Cherry Coke you serve is fine
ولی اون کوکای آلبالویی که سرو میکنی خوبه
And our love's sweet enough on the vine
و عشقمون شیرینه با تاک
Bartender
بارتندر
Bar-t-t-tender
بارتندرررر
[Verse 2]
All the ladies of the canyon
همه خانم های کنیون
Wearin' white for their tea parties
برای مهمونیِ چای سفید میپوشن
Playing games of levitation
کارت هاشون که با جادو تو هوا شناورن
Meditatin' in the garden
مدیتیشن توی باغ
[Pre-Chorus 2]
And I love the little games that we play
و من عاشق بازی هاییم که میکنیم
From the valley to the beach
از روستا تا ساحل
And when at last the day is done
و آخر سر که روز تموم میشه
I grab my keys
من کلیدامو در میارم
[Chorus]
I bought me a truck in the middle of the night
برای خودم یه کامیون خریدم نصف شب
It'll buy me a year if I play my cards right
برا من یه سال زمان میخره اگه درست این دست رو بازی کنم
Photo free exits from baby's bedside
از چیزایی که منو از کنار معشوقم دور میکنه عکس میگیرم
'Cause they don't yet know what car I drive
چون اونا نمیدونن من چه ماشینی میرونمم
I'm just tryna keep my love alive
من سعی میکنم عشقم با متصدیِ بار رو زنده نگه دارم
With my bartender, hold me all night
با متصدی بار منو کل شب نگه دار
Bartender, our love's alive
بارتندر، عشقمون زندست
Baby, remember, I'm not drinkin' wine
عزیزم یادت باشه، من شراب نمیخورم
But that Cherry Coke you serve is fine
ولی اون کوکای آلبالویی که سرو میکنی خوبه
And our love's sweet enough on the vine
و عشقمون شیرینه با تاک
Bar-t-t-tender, bar-t-t-tender
بارتندر
Bar-t-t-tender, ha, ha, ha, ha
بارتندرررر
[Outro]
I bought me a truck in the middle of the night
برای خودم یه کامیون خریدم نصف شب
60 MPH on PCH drive
سی کیلومتر در ساعت
Head to Long Beach to Newport by your side
میریم سمت لانگ بیچ، در کنار تو
As they don't yet know where I reside
در حالی که اونا هنوز نمیدونن کجا زندگی میکنم
60 miles from the last place I hide
شصت مایل مونده تا جایی که قراره با متصدی بار پنهون شم
With my bar-t-t-tender, hold me all night
محکم بغلم کن
Bar-t-t-tender, keep love alive
بارتندر، عشق رو زنده نگه دار
Bar-t-t-tender
بارتندرررر