خانه ترجمه ها گالری

Art deco

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Club queen on the downtown scene
ملکه ی کلاب ها در منظره ی مرکز شهر
Prowling around at night
شبها پرسه میزند
You're not mean, you just want to be seen
تو بدجنس نیستی، تو فقط میخوای دیده بشی
Want to be wild
میخوای یاغی باشی
A little party never hurt no one, that's why it's alright
یکم مهمونی رفتن به کسی آسیب نمیرسونه، واسه همین اشکالی نداره
You want in but you just can't win
تو میخوای وارد شی اما موفق نمیشی
So you hang in the likes
پس به فضای مجازی میچسبی ( وقتی نمیتونه در دنیای واقعی به چیزی که میخوان برسن سعی میکنن در دنیای مجازی معروف بشن)
[Chorus]
You're so Art Deco
تو خیلی پر زرق و برقی (Art Deco یک استایل فرانسوی ست که نماد لوکس بودن هست؛ در این استایل زنان بسیار پر زرق و برق و تحریک آمیز ولی هنوز دور از دسترس بنظر میرسند.)
Out on the floor
که به نمایش گذاشته شدی
Shining like gun medal cold and unsure
مثل فلز تفنگ میدرخشی، سرد و نامطمئن
Baby you're so ghetto
عزیزم تو خیلی بیچاره ای
You're looking to score
سعی میکنی به حساب بیای
When they all say hello
وقتی به تو سلام می کنن
You try to ignore them
تو بی محلی می کنی
[Post-Chorus]
Cause you want more (Why?)
چون تو بیشتر از اینا می خوای (چرا؟)
You want more (Why?)
بیشتر از اینا میخوای (چرا؟)
You want more (Why?)
بیشتر از اینا میخوای (چرا؟)
Cause you want more
چون تو بیشتر می خوای
[Verse 2]
Young thing on the downtown scene
اون تیکه ی جوون در منظره ی مرکز شهر
Rolling around at night
شبها دور و اطراف پرسه میزنه (برای خریدن مواد مخدر)
Got things, let it hit to be seen
یه استعدادهایی داره، اما هنوز مونده تا دیده بشن
Like you're rapper's delight
مثل آهنگ شور و شوق رپر (آهنگی قدیمی و اولین رپ موفق تجاری؛ منظور لانا اینه که استعداد این دختر به همون اندازه فوق العاده و جدید اه)
A little party never hurt no one, that's why it's alright
یکم مهمونی رفتن به کسی آسیب نمیرسونه، واسه همین اشکالی نداره
You want in, but you just can't win
میخوای وارد شی اما هر کاری میکنی نمیتونی
So you stay in the lights
پس توی نور میمونی ( منظور جلب توجه از طریق دیده شدن در کلاب ها و پر زرق و برق بودن)
[Chorus]
You're so Art Deco
تو خیلی پر زرق و برقی (Art Deco یک استایل فرانسوی ست که نماد لوکس بودن هست؛ در این استایل زنان بسیار پر زرق و برق و تحریک آمیز ولی هنوز دور از دسترس بنظر میرسند.)
Out on the floor
که به نمایش گذاشته شدی
Shining like gun medal cold and unsure
مثل فلز تفنگ میدرخشی، سرد و نامطمئن
Baby you're so ghetto
عزیزم تو خیلی بیچاره ای
You're looking to score
سعی میکنی به حساب بیای
When they all say hello
وقتی به تو سلام می کنن
You try to ignore them
تو بی محلی می کنی
[Post-Chorus]
Cause you want more (Why?)
چون تو بیشتر از اینا می خوای (چرا؟)
You want more (Why?)
بیشتر از اینا میخوای (چرا؟)
You want more (Why?)
بیشتر از اینا میخوای (چرا؟)
Cause you want more
چون تو بیشتر می خوای
[Bridge]
A little party never hurt no one
یکم مهمونی که به کسی آسیب نمیزنه
So we stay out late
پس ما تا دیر وقت بیرون میمونیم
A little party never hurt no one
یکم مهمونی که به کسی آسیب نمیزنه
That's what your friends say
این چیزیه که دوستات میگن
You put your life out on the line
تو زندگیتو به خطر میندازی
You're crazy all the time
تو تمام مدت روانی هستی
Put your life out on the line
زندگیتو به خطر میندازه
Crazy all the time
تمام مدت روانی هستی
[Chorus]
You're so Art Deco
تو خیلی پر زرق و برقی (Art Deco یک استایل فرانسوی ست که نماد لوکس بودن هست؛ در این استایل زنان بسیار پر زرق و برق و تحریک آمیز ولی هنوز دور از دسترس بنظر میرسند.)
Out on the floor
که به نمایش گذاشته شدی
Shining like gun medal cold and unsure
مثل فلز تفنگ میدرخشی، سرد و نامطمئن
Baby you're so ghetto
عزیزم تو خیلی بیچاره ای
You're looking to score
سعی میکنی به حساب بیای
When they all say hello
وقتی به تو سلام می کنن
You try to ignore them
تو بی محلی می کنی
[Post-Chorus]
Cause you want more (Why?)
چون تو بیشتر از اینا می خوای (چرا؟)
You want more (Why?)
بیشتر از اینا میخوای (چرا؟)
You want more (Why?)
بیشتر از اینا میخوای (چرا؟)
Cause you want more
چون تو بیشتر می خوای
[Outro]
A little party never hurt no one
یکم مهمونی که به کسی آسیب نمیزنه
Not you and me
اما نه به تو و من
A little party never hurt no one
یکم مهمونی که به کسی آسیب نمیزنه