خانه ترجمه ها گالری

Arcadia

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
My body is a map of L.A.
بدنم یه نقشه از لس آنجلسه
I stand straight like an angel with a halo
صاف وایستادم مثل یه فرشته با هاله ای از نور
Hangin' out the Hilton Hotel window, screamin'
همین طور که آویزون شدم به پنجره ی مُتل "هیلتون"، فریاد میزنم
"Hey, baby, let's go"
"هی، عزیزم، بزن بریم"
[PRE-Chorus]
My chest, the Sierra Madre
سینه م مثل رشته کوه های سییِراست (کوهستانی در کالیفرنیا)
My hips, every high and byway
باسنم همه ی بلندی ها و بیراهه هاشه
That you trace with your fingertips like a Toyota
وقتی که با انگشتات مثل "تویوتا" روی اون از خودت رد بجا میزاری
Run your hands over me like a Land Rover
دستاتو مثل "لند رُوِر" (نوعی ماشین) روم بِکِش
[Chorus]
In Arcadia
در آرکادیا
Arcadia
آرکادیا
All roads that lead to you as integral to me as arteries
همه ی راه هایی که منو به سمتت هدایت میکنند مثل سرخرگها جدایی ناپذیرند
That pump the blood that flows straight to the heart of me
خونی رو پمپاژ می کنند که مستقیما به سمت قلبم جریان داره
America
آمریکا
America
آمریکا
I can't sleep at home tonight, send me a Hilton Hotel
امشب توو خونه نمیتونم بخوابم، منو بفرست به یکی از هتل های "هیلتون"
Or a cross on the hill, I'm a lost little girl
یا رَوونم کن به سمت تپه ها، یه دختر کوچیک گمشدم
Findin' my way to you
راهمو به سمتت پیدا میکنم
Arcadia
آرکادیا
[Verse 2]
My body is a map of L.A.
بدنم یه نقشه از لس آنجلسه
And my heart is like paper, I hate ya
و قلبم شبیه کاغذه، ازت متنفرم
I'm not from the land of the palms, so I know I can't stay here
واسه سرزمین نخل ها نیستم، پس می دونم که نمیتونم اینجا بمونم
I'm not native, but
بومی نیستم، اما
[PRE-Chorus]
My curves, San Gabriel all day
برآمدگی هام (انحناهای بدنم) شبیه همه روزای سن گابریله (شهری در لس آنجلس)
My lips like the fire licks the bay
لبام مثل آتیش خلیج رو لیس میزنند
If you think that you know yourself, you can come over
اگه فکر می کنی خودتو می شناسی، میتونی از پسش بر بیای
Lay your hands on me like you're a Land Rover
دستتو بزار روم انگار که یه "لند رُوِری"
[Chorus]
In Arcadia
در آرکادیا
Arcadia
آرکادیا
All roads that lead to you as integral to me as arteries
همه ی راه هایی که منو به سمتت هدایت میکنند مثل سرخرگها جدایی ناپذیرند
That get the blood flowin' straight to the heart of me
این باعث میشه که خون مستقیما به قلبم جریان پیدا کنه
America
آمریکا
I need a miracle
به یه معجزه نیاز دارم
I can't sleep at home tonight, send me a Hilton Hotel
امشب توو خونه نمیتونم بخوابم، منو بفرست به یکی از هتل های "هیلتون"
Or a cross on the hill, I'm a lost little girl
یا رَوونم کن به سمت تپه ها، یه دختر کوچیک گمشدم
Findin' my way to you
راهمو به سمتت پیدا میکنم
Arcadia
آرکادیا
[Outro]
They built me up three hundred feet tall just to tear me down
اونا منو تا ارتفاع سیصد پایی ساختن تا فقط آخرش خرابم کنند
So I'm leavin' with nothing but laughter, and this town
بنابراین من چیزی جز خنده و این شهر ندارم
Arcadia
آرکادیا
Findin' my way to ya
راهمو به سمتت پیدا میکنم
I'm leavin' them as I was, five foot eight
جوری که قبلاً بودم ترکشون میکنم، ۱۷۲ سانتی متر
Western bound, plus the hate that they gave
وسترن باند (محدوده ی غربی)، به اضافه ی نفرتی که اونا (بهم) دادن
By the way, thanks for that, on the way, I'll pray for ya
به هر حال، بخاطرش ممنونم، توی مسیر، برات دعا میکنم
But you'll need a miracle
اما تو به یه معجزه نیاز داری
America
آمریکا