خانه ترجمه ها گالری

24

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
There's only 24 hours in a day
در یک روز فقط 24 ساعت هست
And half as many ways
و راه های ناتمام زیادی
For you to lie to me, my little love
برات تا بهم دروغ بگی، کوچولوی عزیزم
There's only 24 hours in a day
در یک روز فقط 24 ساعت هست
And half of those, you lay awake
و نصف دیگشم، تو خودتو به خواب میزنی
With thoughts of murder and carnage
با فکر قتل و خون ریزی
[Pre-Chorus]
If you lie down with dogs, then you'll get fleas
اگه با سگا بگردی، کک میگیری
Be careful of the company you keep
به خوبي مراقب روابطت باش
[Chorus]
There's only 24 hours
فقط 24 ساعت هست
And that's not enough
و این کافی نیست
To lie like you lie or
واسه مثل تو دروغ گفتن یا
Love like you love
مثل تو عاشقی کردن
[Post-Chorus]
Hmm, hmm
همم ممم
Hmm, hmm
همم ممم
[Verse 2]
There's only 24 hours in a day
در یک روز فقط 24 ساعت هست
And half of those you lay
و نصفش رو تو دراز میکشی
Between the sheets with me, my lying love
میون ملافه ها با من، عشق دروغگوی من
There's only 24 hours, so you'd say
فقط 24 ساعته، همونطور که تو میگی
For most of them you pay
برای بیشترش تاوان پس میدی
For all the things they paid you for, my love
برای تموم چیزایی که اونا بهت بابتش تاوان پس دادن، عشق من
[Pre-Chorus]
If you lie down with dogs, then you'll get fleas
اگه با سگا بگردی، کک میگیری
Be careful of the company you keep
به خوبي مراقب روابطت باش
[Chorus]
There's only 24 hours
فقط 24 ساعت هست
And that's not enough
و این کافی نیست
To lie like you lie or
واسه مثل تو دروغ گفتن یا
Love like you love
مثل تو عاشقی کردن
[Post-Chorus]
Hmm, hmm
همم ممم
Hmm, hmm
همم ممم
Give me your heat
گرماتو بهم بده
Give me your diamonds
الماساتو بهم بده
You hit that street
تو میری توی خیابونا
And my crooked words
و لغات پیچیده من
You count to three
تا 3 میشماری
While they're all dying
در حالی که همشون دارن میمیرن
You're hard to reach
به تو رسیدن سخته
You're cold to touch
تو برای لمس کردن سردی
[Outro]
La-da-da-da-da-da
لا دا دا دا دا دا
La-da-da-da-da-da
لا دا دا دا دا دا
La-da-da-di-da-da-da
لا دا دا دی دا دا دا